นครปฐม-ร้อง..สำนักพุทธ..!! สอบการแต่งตั้งเจ้าอาวาส-รองฯวัดจันทร์ใน

นครปฐม-ร้อง..สำนักพุทธ..!! สอบการแต่งตั้งเจ้าอาวาส-รองฯวัดจันทร์ใน

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

 วงการผ้าเหลืองร้อน..!!! หลังเกิดความไม่โปร่งใสในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน จนพระสงค์และชาวบ้านนับพันออกมาคัดค้านแต่ไม่เป็นผล จนต้องร้อนถึงนายกสมาคมไวยาวัจกรฯรับเรื่องยื่นร้องต่อสำนักพุทธฯสอบสวนข้อเท็จจริง
       เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้(3 ส.ค.64) นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร นายกสมาคมไวยาวัจกรแห่งประเทศไทย ได้เดินทางมายังสำนักพุทธศาสนา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อยื่นหนังสือร้องเรียนกรณีมีการแต่งตั้งเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในโดยไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย จารีตประเพณี หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากพระสงฆ์และชาวบ้านวัดจันทร์ใน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ยื่นหนังสือร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอให้สอบสวน ขอให้ตรวจสอบพระสังฆาธิการ จำนวน 4 รูป ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ เจ้าคณะภาค 1 กรณีแต่งตั้ง เสนอให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน และรองเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน โดยมิชอบ ไม่เหมาะสม ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย กฎมหาเถรสมาคม พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ จารีตประเพณี คือ 1. พระครูโสภณกิจจานุกิจ (เฉลิมพล ฐิตพโล) เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน  2. พระครูธรรมรักขิต (สันติ สิริวฑฺโน) เจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 วัดไผ่เงินโชตนาราม 3. พระครูศรีวรานุกิจ (สัมพันธ์ สุเมโธ) เจ้าคณะเขตบางคอแหลม วัดราชสิงขร พระอารามหลวง 4. พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง
         นายศุภภัทร์พจน์ นิติศศธร กล่าวว่า  กรณีแต่งตั้ง เสนอให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน โดยมิชอบนั้น สืบเนื่องจาก เมื่อเดือนเมษายน 2564 พระครูปิยศีลาภรณ์ (จำปี กนฺตสิริ) ได้ลาออกจากการเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ทำให้ตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในว่างลง ซึ่งการแต่งตั้งเจ้าอาวาสแทนตำแหน่งที่ว่างลงจะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ 2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ตรี มาตรา 20 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ดังนี้ ส่วนที่ 6 เจ้าอาวาส ข้อ 26 พระภิกษุผู้จะดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส ต้องมีคุณสมบัติโดยเฉพาะอีกส่วนหนึ่ง ดังนี้
(1) มีพรรษาพ้น 5 และ (2) เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นนั้น ข้อ 27 ในการแต่งตั้งเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวงในตำบลใด ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล เจ้าสังกัด ถ้าไม่มีรองเจ้าคณะอำเภอ ไม่มีรองเจ้าคณะตำบล ให้เจ้าคณะอำเภอเลือกเจ้าอาวาสในตำบลนั้น รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 3 รูป ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพระภิกษุผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 และข้อ 26 แล้ว ให้เจ้าคณะอำเภอรายงานเสนอเจ้าคณะจังหวัดเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
           ประการที่แรก วัดจันทร์ใน มีพระสงฆ์ทั้งหมด จำนวน 14 รูป ประกอบด้วยพระเถระและพระมหาเถระซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ เป็นผู้ทรงเกียรติคุณเป็นที่เคารพนับถือของบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นของวัดจันทร์ในอยู่หลายรูปซึ่งเหมาะสมที่จะเป็นจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน แต่เจ้าคณะเขตบางคอแหลม (พระครูศรีวรานุกิจ) และเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต1 (พระครูธรรมรักขิต) กลับร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพระครูโสภณกิจจานุกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแก้วฟ้าจุฬามณี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ รายงานเสนอไปยังพระธรรมสุธี รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เพื่อให้แต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ซึ่งพระครูโสภณกิจจานุกิจนั้น ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบรรพชิตและคฤหัสถ์ในถิ่นวัดจันทร์ในเลยไม่ว่าในทางใด และต่อมาพระธรรมสุธี ได้แต่งตั้งพระครูโสภณกิจจานุกิจเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2564

           นอกจากนั้นการแต่งตั้งพระครูโสภณกิจจานุกิจเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในดังกล่าว เจ้าคณะเขตบางคอแหลมและเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 ไม่เคยสอบถามหรือหารือกับพระสงฆ์ในวัดจันทร์ในและชาวบ้านบริเวณรอบวัดจันทร์ในเลย การแต่งตั้งเจ้าอาวาสดังกล่าวจึงไม่เป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์ในวัดจันทร์ในและชาวบ้านบริเวณรอบวัดจันทร์ใน และในวันที่พระครูโสภณกิจจานุกิจเข้ามารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ไม่มีพระสงฆ์และชาวบ้านบริเวณรอบวันจันทร์ในทราบเรื่องแต่อย่างใด เมื่อแต่งตั้งเจ้าอาวาสเสร็จสิ้นแล้ว ถึงได้มาบอกกล่าวแจ้งให้พระสงฆ์ในวัดจันทร์ในทราบ
            ประการที่สอง ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งและเสนอให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในนั้น พระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานครทราบเรื่องเป็นอย่างดี เนื่องจากก่อนที่จะมีการเสนอให้แต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในนั้น กลุ่มชาวบ้านบริเวณรอบวัดจันทร์ในซึ่งเรียกกลุ่มตนเองว่าชมรมเรารักวัดจันทร์ในได้ร่วมลงชื่อกันประมาณกว่าหนึ่งพันคนและได้นำรายชื่อดังกล่าวไปถวายให้กับพระธรรมสุธีเพื่อคัดค้านการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในจากพระสังฆาธิการจากวัดอื่น และเสนอให้แต่งตั้งพระมหา ดร.วีระวงศ์ วีรวงฺโส ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในและดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 ในขณะนั้น แต่พระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร กลับเสนอให้พระมหา ดร.วีระวงศ์ เลือกเอาระหว่างตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 กับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน โดยขอให้เลือกเอาเพียงตำแหน่งเดียว เมื่อพระมหา ดร.วีระวงศ์ แจ้งว่าขอเลือกเอาตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในและได้ลาออกจากตำแหน่งเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 พระธรรมสุธีได้กล่าวกับพระมหา ดร.วีระวงศ์ ต่อหน้าฆราวาสชาวบ้านวัดจันทร์ในหลายคนและพระครูศรีวรานุกิจ เจ้าคณะเขตบางคอแหลมว่า “…จะแต่งตั้งพระมหา ดร.วีระวงศ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน..โดยให้มารับใบตราตั้งกับตนเอง ..” และยังได้กล่าวต่ออีกว่า..”เมื่อได้เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในแล้ว ห้ามเปลี่ยนใจว่าไม่อยากเป็น (เจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน)..”

            กรณีข้างต้นจึงเห็นได้ว่า พระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ทราบเป็นอย่างดีตั้งแต่ต้นว่าในวัดจันทร์ในมีพระเถระซึ่งมีความอาวุโส มีคุณสมบัติครบถ้วน เป็นที่ยอมรับเชื่อถือของพระสงฆ์และฆราวาสวัดจันทร์ใน แต่เมื่อเจ้าคณะเขตบางคอแหลม และเจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 รายงานเสนอพระสังฆาธิการจากวัดอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน พระธรรมสุธี กลับไม่ทักท้วงหรือตรวจสอบใดๆ
       ประการที่สาม เป็นที่น่าสักเกตุว่า พระครูศรีวรานุกิจ เจ้าคณะเขตบางคอแหลม, พระครูธรรมรักขิต เจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1 มีความประสงค์ที่จะตั้งพระสังฆาธิการจัดวัดอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน โดยไม่สอบถาม ไม่หารือ ไม่แจ้งกับพระสงฆ์วัดจันทร์ใน และไม่สอบถามชาวบ้านบริเวณวัดจันทร์ในเลย ซึ่งชมรมเรารักวัดจันทร์ในลงชื่อคัดค้านกว่าพันคนแต่ก็ไม่เป็นผล และเมื่อเจ้าคณะเขตบางคอแหลมและเจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต 1 ส่งชื่อเจ้าอาวาสใหม่รายงานเสนอมายังพระธรรมสุธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานครก็ไม่ได้สอบถามเหตุผลว่าเหตุใดจึงได้เสนอแต่งตั้งพระสังฆาธิการจากวัดอื่นมาเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ใน ทั้งๆที่พระธรรมสุธี เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้รับปากกับพระมหา ดร.วีระวงศ์ และชาวบ้านวัดจันทร์ในแล้วว่าจะแต่งตั้งพระมหา ดร.วีระวงศ์ เป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในแล้วดังกล่าว

       ภายหลังพระครูศรีวรานุกิจ เจ้าคณะเขตบางคอแหลมและพระธรรมรักขิต เจ้าคณะแขวงบางคอแหลม เขต ๑ รายงานเสนอให้แต่งตั้งพระครูโสภณกิจจานุกิจเป็นเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในโดยไม่ชอบดังกล่าวข้างต้นแล้ว ต่อมา พระครูโสภณกิจจานุกิจ (เฉลิมพล ฐิตพโล) เจ้าอาวาสรูปใหม่วัดจันทร์ใน ได้เร่งรีบแต่งตั้งพระสงฆ์ในวัดจันทร์ในคือพระชวลิต กุสลจิตฺโต เป็นรองเจ้าอาวาสโดยไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องเช่นกันกล่าวคือ 1. วัดจันทร์ในมีพระสงฆ์ทั้งหมด จำนวน 14 รูป พระชวลิต กุสลจิตฺโต รองเจ้าอาวาส พรรษา 5 อาวุโส ลำดับที่ 13 ของพระสงฆ์ทั้งหมดในวัดจันทร์ใน จึงมีพรรษาไม่สมควรแก่ตำแหน่งรองเจ้าอาวาส 2. พระชวลิต กุสลจิตฺโต รองเจ้าอาวาส ไม่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่ตำแหน่ง เนื่องจากเป็นพระใหม่อายุพรรษาน้อยกว่าพระสงฆ์เกือบทั้งหมดภายในวัดจันทร์ใน
การคัดเลือกพระสงฆ์เพื่อรายงานเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในโดยพระครูโสภณกิจจานุกิจ การร่วมพิจารณาคัดเลือกเพื่อรายงานเสนอแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในโดยพระครูธรรมรักขิต เจ้าคณะแขวงบางคอแหลมเขต 1,พระครูศรีวรานุกิจ เจ้าคณะเขตบางคอแหลม จึงไม่ชอบด้วยระเบียบกฎหมายข้างต้น และการแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสวัดจันทร์ในโดยพระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะต้องพิจารณาตรวจสอบรายชื่อพระสงฆ์ที่เสนอขึ้นมาให้ลงนามว่าคุณสมบัติถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ กลับลงนามแต่งตั้งโดยไม่พิจารณาตรวจสอบแต่อย่างใด จนกระทั่งปัจจุบันเกิดการแตกแยกระหว่างพระสงฆ์และชาวบ้านวัดจันทร์ในเป็นอย่างมาก เนื่องจากเจ้าอาวาสและรองเจ้าอาวาสไม่เป็นที่ยอมรับของพระสงฆ์และชาวบ้านวัดจันทร์ใน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!