กรุงเทพ-พรรคภูมิใจไทย ขอบคุณมหาดไทย ที่ร่วมทลายข้อจำกัด

กรุงเทพ-พรรคภูมิใจไทย ขอบคุณมหาดไทย ที่ร่วมทลายข้อจำกัด

ภาพ-ข่าว:นายหัวไทร

       สุดดีใจ ! พรรคภูมิใจไทย ขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่ร่วมทลายข้อจำกัด ให้ องค์กรส่วนท้องถิ่น เบิกจ่ายงบประมาณ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้าถึงจุดบริการฉีดวัคซีน โควิด-19 ตามที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย อภิปรายใน พ.ร.บ .งบฯ 65

        นายศุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทย ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3219 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ว่า พรรคภูมิใจไทย ต้องขอขอบคุณกระทรวงมหาดไทย ที่รับฟังข้อเสนอแนะของ การอภิปรายร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2565 ที่ ส.ส.พรรคภูมิใจไทย ได้หยิบยกขึ้นมา

       “ตลอดเวลา 3 วันในการอภิปราย พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ส.ส.ของพรรคภูมิใจไทย ได้อภิปรายชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณ เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการไปฉีดวัคซีน ทั้งการขนส่งประชาชนจากพื้นที่ห่างไกล น้ำดื่ม อาหาร ของประชาชน  ค่าเบี้ยเลี้ยง หมอ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ ที่ต้องใช้ในจุดฉีดวัคซีน เช่นเครื่องวัดความดัน วัดหัวใจ  รถพยาบาลจอดคอยกรณีฉุกเฉิน ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอาจจะเข้าไม่ถึงบริการฉีดวัคซีน ณ จุดให้บริการ ถ้าไม่จัดสรรงบไปให้” นายศุภชัย กล่าว

         องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ เพราะส่วนกลางคือกระทรวงมหาดไม่ยังไม่มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน เมื่อมีคำสั่งนี้ออกมาตามที่พรรคภูมิใจไทยได้อภิปราย  เชื่อว่าจะทำให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการการฉีดวัคซีน ด้วยความรวดเร็ว สะดวก สบาย มากขึ้น ต้องขอชื่นชมกระทรวงมหาดไทย ที่เปิดรับฟังปัญหาและช่วยหาแนวทางแก้ไข

        “นี่คือความสวยงามในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร เป็นที่ให้ตัวแทนประชาชน มานำเสนอปัญหา สะท้อนปัญหา แล้วฝ่ายบริหารผู้เกี่ยวข้องนำไปหาทางแก้ไข เป็นกลไกสำคัญ ในยามที่บ้านเมืองประสบปัญหาสถานการณ์ร้ายแรง ที่จะทำใหเราจะฝ่าวิกฤติ ครั้งนี้ไปได้ ถ้าภูมิใจไทย ไม่กล้าพูด ไม่กล้าอภิปราย ปัญหาของประชาชนจะยิ่งไม่ได้รับการแก้ไข แต่เราเป็นพรรคที่กล้าพูด กล้าทำ” นายศุภชัย กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!