เชียงใหม่-ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งแรก

เชียงใหม่-ประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ครั้งแรก

ภาพ-ช่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

         ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้ผู้ได้รับเลือกตั้งของเทศบาลนครเชียงใหม่ครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด และได้มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ครั้งแรก ในวันที่ 2 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป นั้น
         วันที่ 2 มิถุนายน 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยหลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบโอวาทให้แก่สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่แล้ว นายอาคม กันทวงค์ ประธานสภาชั่วคราว ได้นำที่ประชุมเข้าสู่วาระการประชุม ได้แก่ การเลือกประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ นางบงกช ตุวานนท์  การเลือกรองประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ นางนภาพร ยามศิริ  การเลือกเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นเลขานุการสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้แก่ นางนุสรา ยันตรโกวิท  การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 และสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ.2564
          โดยที่ประชุมกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้  สมัยแรก วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน , สมัยที่สอง วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2564 , สมัยที่สาม วันที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 มีกำหนด 30 วัน, สมัยที่สี่ วันที่ 1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีกำหนด 30 วัน สำหรับสมัยการเริ่มประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ของปี พ.ศ. 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2565 มีกำหนด 30 วัน
          การเลือกคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล และ คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ได้แก่ 1. นายอาคม กันทวงค์ 2. นายชัยพร แสนปิง 3. นายดุสิต บูรณะพิมพ์ 4. นายปราชญา สุทธิพันธ์ 5. นายสิทธิพันธ์ เจิมจันทร์
           ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ ได้แก่ 1. นายราชิน ตันตรานนท์ 2. นายประสิทธิ์ ขันแก้ว 3. นายประสิทธิ์ พวงสำลี 4. นางมณฑา กิติแก้ว 5.นายกฤตธัช พรามไทย ในการนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่จาก 4 เขตเลือกตั้ง ทั้ง 24 คน เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียง และมี นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา นายสุนทร ยามศิริ นายจิโรจน์ โรจนเสาวภาคย์ นางสาวรัชนี ชมชื่น รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเมธิศ วุฒิฉายานันท์ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางนุสรา ยันตรโกวิท ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นายประสงค์ เรือนสอน นายมนต์ชัย พงษ์เกียรติก้อง นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงใหม่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!