เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ มช.เปิด MED CMU Townhall Meeting 2021

เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ มช.เปิด MED CMU Townhall Meeting 2021

ภาพ-ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร 
งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

             ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด MED CMU Townhall Meeting 2021 “การประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วาระบริหารปี 2564 -2568” พร้อมสรุปผล การดำเนินการ IWISH , และเสนอ (ร่าง) แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ ในวาระบริหารประจำปี 2564 – 2568 ร่วมด้วย รศ.นพ. อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ บรรยาย “บริบทและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน” พร้อมรับฟังประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนกลยุทธ์เพื่อรวบรวมความเห็น และ ข้อเสนอแนะสู่การปรับปรุงให้เป็นแผนกลยุทธ์ฉบับสมบูรณ์ ดำเนินรายการโดย รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดี และ รศ.นพ. จิรชาติ ไกรศรินท์ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช.
           ทั้งนี้มีบุคลากร, ผู้แทนจากนักศึกษาแพทย์ นักศึกษาบัณฑิต และแพทย์ฝึกอบรม, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่้กี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชาพิจารณ์ พร้อมทั้งจัดให้มีการถ่ายทอดสดประชาพิจารณ์ ผ่านระบบ zoom conference และ Youtube Live เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!