นครสวรรค์-ทีมพัฒนาบ้านเมืองนำลูกทีมเข้าสภาทุกเขต

นครสวรรค์-ทีมพัฒนาบ้านเมืองนำลูกทีมเข้าสภาทุกเขต

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

      ผลเทศบาลนครนครสวรรค์ ทีมพัฒนาบ้านเมือง อดีตนายกนำลูกทีมเข้าสภาทุกเขต ทิ้งห่าง หายห่วง ผลงานเป็นเครื่องรับประกันคุณภาพ
       จากการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และสมาชิกสภาเทศบาลนครฯ เมื่อวันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีจำนวน 3 คน ได้แก่ เบอร์ 1 นายมนตรี คงวิชรวิทย์ เบอร์ 2 นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เบอร์ 3 นายชาตรี ภาษี ส่วนผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลฯ แบ่งเป็น 4 เขต มีสมาชิกสภาเทศบาลได้เขตละ 6 คน
       เขตเลือกตั้งที่ 1 มีผู้สมัครจำนวน 20 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 มีผู้สมัครจำนวน 15 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 มีผู้สมัครจำนวน 14 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 มีผู้สมัครจำนวน 21 คน โดยผู้สมัครส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครอิสระ มีผู้สมัครทีมพัฒนาบ้านเมือง ของอดีตนายกเทศมนตรี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เพียงทีมเดียวเท่านั้นที่ส่งผู้สมัครลงสมัครครบทุกเขต เขตละ 6 คน
        ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีอย่างไม่เป็นทางการเรียงตามลำดับหมายเลข มีดังนี้คือ เบอร์ 1 นายมนตรี คงวชิรวิทย์ ได้ 5,167 คะแนน เบอร์ 2 นายจิตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ ได้ 21,686 คะแนน เบอร์ 3 นายชาตรี ภาษี ได้ 343 คะแนน ส่วนผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์แต่ละเขตเรียงตามลำดับหมายเลข มีดังนี้คือ
        เขตเลือกตั้งที่ 1 นายไพโรจน์ อิทธิชัยเจริญ นายเฉลิมพล สุวิทยารักษ์ นางสาวสิริธารณ์ เลาวกุล นายปัณณ์ณธีน์ เศรษฐภูริปภา นายจิรัชชัย ปวีร์วรานนท์ นายเจตริน อ่อนสอาด เขตเลือกตั้งที่ 2 นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ นายเอกกรดำรงโภวรรณ นางสาวทศมาส หวังสุข นายธนกร คะกาทอง นายดิสทัต สิทธิโชคเจริญ นายเจษฎา ศรีประทักษ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 นางสุภาพร แตงนารา นายวรทัศน์ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายสิทธิโชค เปาอินทร์ นายธนู ชีวินโชติมา นายจตุพร เอกวัฒน์ นายพรสวัสดิ์ บุญยิ่ง เขตเลือกตั้งที่ 4 นายสมยศ นะลำเลียง นายกรณ์พงษ์ เจริญฐิติวงศธร นางสาวภัทราวดี นิโรจน์ นายมงคล สุนทรเลขา นายกฤตภาส คชรัตน์ นายกิตติศักดิ์ ลิ้มจำรูญรัตน์ ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกตั้งทุกเขต ทุกคนอยู่ในสังกัดเดียวกัน คือทีมพัฒนาบ้านเมือง ที่มีนายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ เป็นหัวหน้าทีม นับว่านายจิตตเกษมณ์และทีมพัฒนาบ้านเมือง ยังคงได้รับความไว้วางใจจากชาวเทศบาลนครนครสวรรค์อีกครั้ง

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!