เชียงใหม่-3 อาจารย์ ม.แม่โจ้ รับรางวัล“บุคคลตัวอย่างแห่งปี”

เชียงใหม่-3 อาจารย์ ม.แม่โจ้ รับรางวัล“บุคคลตัวอย่างแห่งปี”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่
เครือข่ายฝ่ายสื่อสารองค์กร ม.แม่โจ้

อาจารย์ ม.แม่โจ้ คนคุณภาพ รับรางวัลหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย 2564
          3 อาจารย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้ารับรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” และ รางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ประจำปี 2564 จัดโดย มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก องคมนตรี/เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งอาจารย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่เข้ารับรางวัลมีดังนี้ รางวัล Person Of The Year 2021 “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” พุทธศักราช 2564 ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” สาขา เศรษฐศาสตร์ชุมชน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติพงศ์ กาญจนประโชติ หน่วยวิจัยสมาร์ฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “บุคคลตัวอย่างแห่งปี” สาขา บริการวิชาการแก่สังคม
           รางวัล Best Practice Awards 2021 “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” พุทธศักราช 2564 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการสถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิททยาลัยแม่โจ้ ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” สาขา บริหารและพัฒนาองค์กร
          รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต ภายใต้โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้คนไทยประกอบคุณงามความดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม ประเทศชาติ ตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่างๆ โดยคณะทำงานของโครงการฯ ได้คัดเลือก คัดสรรบุคคลและองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!