อำนาจเจริญ-รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังและหว่านปุ๋ยพืชสด

อำนาจเจริญ-รณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซังและหว่านปุ๋ยพืชสด

ภาพ-ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน

       วันนี้ ( 2 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.00 น. ณ แปลงนาเกษตรกร หมู่ที่ 7 บ้านหนองคู ตำบลนาเวียง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงานงานวันรณรงค์ไถกลบตอซังและหว่านปุ๋ยพืชสด เพื่อสร้างจิตสำนึกให้พี่น้องเกษตรกร ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน ไม่เผาตอซังข้าว โดยการไถกลบตอซัง และหว่านปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน โดยนำหัวหน้าส่วนราชการและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมกล่าวปฏิญาณตนหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมร่วมหว่านเมล็ดถั่วพร้าและขับรถไถ พรวนดินกลบเมล็ดถั่วพร้า แล้วร่วมกันหยอดเมล็ดแตงโมกับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญยังได้ปรุงอาหารเมนูซุบถั่วพร้า ซึ่งเป็นอาหารอีสานโดยนำวัตถุดิบหลักคือถั่วพร้า ผลผลิตที่ได้จากการนำถั่วพร้าไปหว่านในแปลงนาเป็นปุ๋ยพืชสดมาประกอบอาหารในครั้งนี้
        นายสำพรต จันทร์หอม เกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวถึงการจัดงานในวันนี้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ร้อยละ 68 ของพื้นที่ปลูกข้าว (ประมาณ 7 แสนไร่) เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว การสร้างการตระหนักรู้ในการจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์จึงจำเป็นเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกพืช ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญภาคการเกษตร รวมถึงสนับสนุนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง เส้นทางการค้าสู่อาเซียน” การจัดการดินเชิงพื้นที่ วิถีอำนาจเจริญ
        โดยการส่งเสริมการไถกลบ ตอซังข้าว การไม่เผาตอซังข้าวและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความยั่งยืนต่อไป พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดการดินเชิงพื้นที่ วิถีอำนาจเจริญ ตามมาตรการ 3 ต้อง คือ 1.ต้องร่วมมือกันไถกลบตอซังข้าว และหว่านพืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า) 2.ต้อง นำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การเพาะเห็ดฟาง วัสดุคลุมดิน ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 3.ต้องไม่ เผาตอซังข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างเด็ดขาด กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปฏิญาณตน หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การสาธิตการไถกลบตอซังข้าว การหว่านพืชปุ๋ยสด การสาธิตการนำฟางข้าวมาทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง การเพาะเห็ดฟาง การจัดนิทรรศการไม่เผาในพื้นที่การเกษตร การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตร ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!