กาญจนบุรี-จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5

กาญจนบุรี-จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านกุยแหย่ หมู่ที่ 2 ตำบลลิ่นถิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี นายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ฯ และ นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ลิ้มเทียมเจริญ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดทองผาภูมิ นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและประชาชนเข้าร่วมรับบริการกว่า 300 คน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น ที่มาร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5 จากนั้นได้ร่วมกันมอบน้ำตาลทราย จำนวน 100 กิโลกรัม จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ให้โรงเรียนบ้านเสาหงส์ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน และมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ) แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส จำนวน 200 ชุด จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี

          จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาชน ในการรับฟังและหารือการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยอำเภอทองผาภูมิ มีปัญหาเร่งด่วนที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้แก้ไขเป็นอันดับแรก คือ ความต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางบ้านห้วยเสือ หมู่ที่ 1 ถึง บ้านทุ่งเสือโทน หมู่ที่ 4 ตำบลชะแล และความต้องการให้มีการควบคุมจำนวนและจำกัดพื้นที่สุนัขจรจัดบริเวณถนนตั้งแต่สามแยกไฟแดงอำเภอทองผาภูมิจนถึงหน้าเขื่อนวชิราลงกรณ รวมถึงขอให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการจัดเก็บขยะครัวเรือนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน และบริเวณริมทางถนนสาธารณประโยชน์ เนื่องจากมีขยะสะสมรอการขนย้ายจำนวนมากทำให้ส่งกลิ่นเหม็นไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยทางจังหวัดกาญจนบุรีได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการจัดสรรงบประมาณ และแก้ไขปัญหาให้ชัดเจน และทันท่วงที เพื่อให้พี่น้องประชาชน ในหมู่บ้าน ชุมชน ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

          สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 เป็นการนำงานบริการในหน้าที่ของหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกไปให้บริการประชาชนถึงในพื้นที่ที่อยู่อาศัยในชนบทห่างไกล ให้ได้รับบริการอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยนำงานบริการ อาทิ การมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี การให้บริการตัดผมนักเรียนและประชาชน โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน13 และที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี การให้คำแนะนำจากหน่วยงานต่างๆให้กับประชาชน ซึ่งให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน นำมาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีในปีต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!