อำนาจเจริญ-KICK OFF มอบโฉนดเพื่อการเกษตรล็อตแรกให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย เนื้อที่ 821 ไร่

อำนาจเจริญ-KICK OFF มอบโฉนดเพื่อการเกษตรล็อตแรกให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย เนื้อที่ 821 ไร่

ภาพ/ข่าว:นายทิพกร หวานอ่อน

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (15 มกราคม 2567) ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรและกิจกรรมขับเคลื่อน “KICK OFF”การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ นางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นางญาณีนาถ เข็มนาค สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดอำนาจเจริญเขต 2 นางสมหญิง บัวบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 100 ราย เข้าร่วมในพิธี
          นายทินกร เพียภูเขียว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวกึงการจัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรฯในวันนี้ว่า คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 โดยในคำแถลงดังกล่าว มีนโยบายการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) มีภารกิจหน้าที่ในการจัดที่ดินรัฐให้แก่เกษตรกรประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยการออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรนั้น เป็นหนึ่งเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิในที่ดินของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลประสบผลสำเร็จ จึงพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาสิทธิในที่ดินรัฐของ ส.ป.ก. ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 407,536 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัด 7 อำเภอ 41 ตำบล โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วเป็นแปลงเกษตรกรรมให้แก่เกษตรกร 28,393 ราย 34,236 แปลง เนื้อที่ประมาณ 345,159 ไร่ แปลงชุมชนเพื่อการอยู่อาศัย 4,081 ราย 5,277 แปลง เนื้อที่ประมาณ 2,601 ไร่ และแปลงที่ดินเอกชน 14 ราย 17 แปลง เนื้อที่ประมาณ 163 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรแล้ว จำนวน 139 ราย 150 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,173 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้จัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้แก่เกษตรกร จำนวน 100 ราย 113 แปลง เนื้อที่ประมาณ 821 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ชึ่งชาวบ้านที่มีรับมอบโฉนดที่ดินในวันนี้ต่างปลื้มใจดีใจไปตามๆกันบางรายบอกว่าได้มีใบโฉนดที่ดินเป็นใบแรกอีกด้วยต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลแบะทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีวันนี้ขึ้นมาตนดีใจมากๆและปลื้มใจมากๆ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!