สุพรรณบุรี-ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมสุขภาพงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

สุพรรณบุรี-ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะการส่งเสริมสุขภาพงานบุญประเพณีปลอดเหล้า

ภาพ/ข่าว:มงคล / รัตนา / พงศกร

          นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดเวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การส่งเสริมสุขภาพ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ ลดความรุนแรง แบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีพระครูโสภณวีรานุวัตร (นิคม ณัฏฐวโร) รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เภสัชกร สงกรานต์ ภาคโชคดี ประธานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า น.ส อุบลวรรณ คงสว่าง ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก นายรุ่งปัญชา กิตติวิริยะพันธ์ ตัวแทนศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ จ.สุพรรณบุรี และผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) / ผู้จัดการเครือข่ายประชาคมงดเหล้าภาคตะวันตก, หัวหน้าส่วนราชการ ภาคีหน่วยงาน ภาคประชาสงคม ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
          สำหรับการเปิด “เวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การส่งเสริมสุขภาพ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ลดอุบัติเหตุลดความรุนแรง แบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี ” ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรวดเหล้าภาคตะวันตก จะเห็นภาพโดยชัดเจนว่าเครือข่ายภาคประชาชนเป็นองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการจะร่วมด้วยช่วยกันดูแลคุณภาพชีวิตของคนเพชรบุรีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การป้องกันอุบัติเหตุ และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ โดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษา ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ภาคประชาชนจะเห็นข้อมูลและปัญหาที่ชัดเจน เนื่องจากทำงานในพื้นที่และใกล้ชิดกลุ่มประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้น กิจกรรม”เวทีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การส่งเสริมสุขภาพ งานบุญประเพณีปลอดเหล้า ลดปัจจัยเสี่ยง ลดอุบัติเหตุ ลดความรุนแรง แบบบูรณาการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นกิจกรรมที่สำคัญและน่ายกย่องชื่นซม เนื่องด้วยที่ผ่านมาพบว่าค่านิยมในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตของประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกวัยทุกวาระโอกาสทั้งที่เป็นงานประเพณีและงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนพิธี ทำให้คุณค่าที่ดีงามของประเพณีหลายอย่างถูกละเลย และหันมาให้ความสำคัญกับงานรื่นเริงเฉลิมฉลองที่มีเหล้าเป็นเครื่องจรรโลงความสุขฉาบฉวยและนำมาซึ่งปัญหามากมายทั้งหนี้สิน ความรุนแรงอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งปัญหาด้านสุขภาพ สถานการณ์เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องอาศัยพลังทางสังคมจากหลายภาคส่วนที่จะชับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงคำนิยม และพฤติกรรมของคนในสังคม และสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งความสุขและสุขภาวะที่ดีการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้คาดหวังว่าจะสามารถลดอุบัติเหตุความสูญเสีย ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท อาชญากรรม และความรุนแรงในครอบครัว อาทิ งานกาซาด งานสงกรานต์ งานลอยกระทง งานแข่งเรือ งานเทศกาลอาหาร งานปีใหม่ งานไททรงดำ งานศพ งานบวช งานแต่งาน และงานรื่นเริง สังสรรค์ต่าง ๆ ไม่ส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีกรโฆษณา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการตลาดของธุรกิจแอลกอฮอล์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและชุมชน รณรงค์ชุมชนสู้เหล้าและงดเหล้าเข้าพรรษาให้ชุมชนเป็นผู้ขับเคลื่อนชวน ช่วยเพื่อให้เกิดการลดละเลิกและควบคุมบังคับใช้กฎหมาย ส่งเสริมให้เกิดกฎกติกาชุมชน และส่งเสริมครอบครัวให้เข้มแข็งมีความสุข ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการเปิดพื้นที่และกิจกรรมสร้างสรรค์ (ศิลปะ ตนตรี กีฬา วัฒนธรรม ชุมชน ร่วมสมัย) สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เป็น พลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!