นครสวรรค์-อดีตอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานจัดพิธีสถาปนาชมรมตระกูลอึ้งอย่างยิ่งใหญ่

นครสวรรค์-อดีตอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานจัดพิธีสถาปนาชมรมตระกูลอึ้งอย่างยิ่งใหญ่

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ชมรมตระกูลอึ้งนครสวรรค์ จัดพิธีสถาปนาชมรมตระกูลอึ้งนครสวรรค์ โดยมี นายธนาคม จงจิระ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมี นายสมพร อุดมวงศ์ทรัพย์ ประธานชมรมตระกูลอึ้ง ปี 2566-2567 และเป็นประธานจัดงานสถาปนาชมรมตระกูลอึ้ง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
          สำหรับคณะกรรมการบริหารชมรมตระกูลอึ้งปี 2566-2567 ประกอบด้วย ประธานก่อตั้ง และประธานที่ปรึกษา นายวรวิทย์ เหลืองสุวิมล ที่ปรึกษา นายชัยโรจน์ วงศ์สิทธิกรณ์ นางอรุณี อรุณเมืองประธานชมรมตระกูลอึ้ง นายสมพร อุดมวงศ์ทรัพย์ รองประธานชมรมฯ นายอนุสิทธิ์ เหลืองอร่ามวงศ์ นายสมพงษ์ กนกปราน เลขานุการชมรมฯ นางณิตาภา นิติสาพร (เลขานุการ) นางสุภาภรณ์ อุดมวงศ์ทรัพย์ (ผู้ช่วยเลขา) นางวรรณิภา เหมชีวิน เหรัญญิก นายสุรศักดิ์ เหลืองศุภบูลย์ ปฏิคม คนายสุพจน์ อุฬารวงศ์ นายเจริญศักดิ์ กิจมานะวัฒน์ นายคุณ เศรษฐสถาพร นายทะเบียน นางสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์ นางณิตาภา นิติสถาพร ประชาสัมพันธ์ นายชัยโรจน์ วงศ์สิทธิกรณ์ นางสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์ นายอนุสิทธิ์ เหลืองอร่ามวงศ์ ฝ่ายท่องเที่ยว
          “ตระกูลอึ้ง” เป็นตระกูลที่มีประวัติอันยาวนานกว่าสี่พันปี มีประมาณ 19% ของคนจีนและตระกูลที่มีคนอยู่ในตระกูลจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วโลก ความเป็นตระกูลเดียวกันย่อมทำให้เกิดความเป็นญาติพี่น้องกัน มีความสมัครสมานสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การก่อตั้งขมรมตระกูลอี้งนครสวรรค์เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณกุศลต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมมีการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและสงบ นับได้ว่าชมรมตระกูลอึ้งนครสวรรค์ เป็นชมรมที่มีความปึกแผ่นเป็นกลุ่มก้อน ในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลสังคม ตลอดจนสาธารณะได้ดีอีกชมรมหนึ่ง และในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มีหน่วยงานและองค์กร ตลอดจน ผู้มีเกียรติมาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!