อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่ หมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

อุบลราชธานี-จัดกิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่ หมู่บ้านยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 15 พ.ย.66 นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่ หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยมีพระพิพัฒน์วชิโรภาส เจ้าอาวาสวัดป่ามหาธีราจารย์ ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีพระครูโสภณอาภากร เจ้าคณะอำเภอเขื่องใน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ผู้แทนนายอำเภอเขื่องใน หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนชาวตำบลหัวดอน และนักเรียนร่วมกิจกรรม ที่ โรงเรียนบ้านวังอ้อ (ยอดสังข์) ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
          ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านพัฒนายั่งยืน (Sustainable Village) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยน้อมนำแนวพระดำริเรื่อง “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) ของพระองค์มาดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการน้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางศาสนาขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม
          จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดให้จัดกิจกรรมหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable ViIlage) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยถือเป็นวาระของจังหวัดอุบลราชธานี ให้ทุกอำเภอ ตำบล จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่ 219 ตำบล (216 ตำบล 3 ชุมชน) มอบนโยบายให้ อำเภอคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายตำบลละ 1 แห่ง โดยเน้นไปที่หมู่บ้านยั่งยืน รวมทั้งวัด และโรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านยั่งยืน สอดคล้องตามตัวชี้วัด 8 ด้าน ได้แก่ (1) ที่อยู่อาศัย (2 ) ความมั่นคงทางอาหาร (3) ความสะอาด (4) ความสามัคคี (5) ความร่วมมือ (6) การปฏิบัติศาสนกิจ ประเพณี วัฒนธรรม (7) ความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (8)น้ำดื่ม น้ำใช้ สะอาด ปลอดภัย โดยจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ Kick off พร้อมกัน ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 อำเภอเขื่องใน ถือเป็นพื้นที่ต้นแบบในการดำเนินการและจัดกิจกรรม
          ทั้งนี้ ได้กำหนดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรม เอาแฮงสามัคคี เกี่ยวข้าว โคก หนอง นา ธนาคารอาหารเพื่อน้อง โดยร่วมกันเกี่ยวข้าว 2. กิจกรรม เพิ่มคลังยา คลังอาหารชุมชน โรงเรียนนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน ร่วมกันปลูกพืช ผัก สวนครัว ที่หัวคันนาทองคำ 3. กิจกรรมพลัง บวร จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน ร่วมกันปลูก พืช ผัก สวนครัว ณ สวนสุขภาพชุมชนวังอ้อ ริมถนน /ถนนนี้มีรักปลูกผักแบ่งปัน 4. กิจกรรมขยายผลหมู่บ้านศีลธรรม นำสู่ หมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ร่วมกันแบ่งปันข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของ เครื่องใช้ ให้กับคนในชุมชนหมู่บ้านยั่งยืน ณ บ้านเสียม หมู่ที่ 7 ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!