ประจวบคีรีขันธ์-รมว.เกษตรและสหกรณ์คุมเข้มป้องกันลักลอบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายเข้าไทยช่องด่านสิงขร

ประจวบคีรีขันธ์-รมว.เกษตรและสหกรณ์คุมเข้มป้องกันลักลอบสินค้าเกษตรผิดกฎหมายเข้าไทยช่องด่านสิงขร

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ 

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุม อาคารพรมแดนด่านสิงขร ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการพัฒนาจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ที่ด่านสิงขร มีผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ หอการค้าจังหวัดฯ กลุ่มเกษตรกร ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมประชุม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 โดยอาคารพรมแดนด่านสิงขรดำเนินการก่อสร้างเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการส่งมอบให้กับหน่วยงานรับผิดชอบดูแล ส่วนสถานะของด่านสิงขรขณะนี้ยังไม่อนุญาตให้มีการเดินทางเข้า-ออกของบุคคลและยานพาหนะทุกประเภท แต่ผ่อนปรนให้เฉพาะการขนถ่ายสินค้าข้ามแดนได้เท่านั้นที่บริเวณจุดโนแมนแลนด์ โดยข้อมูลในปีงบประมาณ 2566 พบว่ามีมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านด่านสิงขรกว่า 2,400 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าสินค้าประมงจากจังหวัดมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากว่า 2,200 ล้านบาท ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำข้อสั่งการของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ให้เข้มงวดตรวจสอบป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเข้ามาในไทยโดยเฉพาะสินค้าปศุสัตว์และสินค้าประมง พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการการนำเข้าสินค้าประมงให้เหมาะสมตามฤดูกาลเพื่อไม่ให้กระทบต่อผลผลิตของเกษตรกรไทยโดยฤดูกาลใดที่มีสินค้าประมงในประเทศมากต้องมีมาตรการควบคุมปริมาณสินค้านำเข้า
          โอกาสนี้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เช่น ปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ปัญหาโรคเหี่ยวสับปะรด ความต้องการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รวมทั้งข้อเสนอของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ และอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เช่น การขอให้เร่งพัฒนาวิจัยสายพันธุ์มะพร้าวและสับปะรดเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้มากขึ้น มีความต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืช การสำรวจพื้นที่เหมาะสมเพื่อจัดตั้งสถานีทดลองวิจัยพันธุ์พืช การพัฒนาลานขนถ่ายสินค้าประมงที่ด่านสิงขรให้มีมาตรฐาน มีระบบบำบัดน้ำเสียไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสร้างตลาดประมงที่ด่านสิงขร การผลักดันด่านสิงขรให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอต่างๆ ไปดำเนินการและประสานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!