นครสวรรค์-อบจ. เตรียมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์

นครสวรรค์-อบจ. เตรียมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสอบเข้าคณะพยาบาลศาสตร์

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดร.อร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นายเสกสรรค์ ชังชั่ว หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.บุญสืบ โสโสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ อ.ชุติมา บูรณธนิต รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ และ อาจารย์วรรณา บุญนวน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ในโอกาสเข้าพบเพื่อชี้แจงและนัดหมายลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ จัดทำขึ้นระหว่าง สถาบันพระบรมราชชนก กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ได้จัดโครงการสถาบันพระบรมราชชนก สัญจร ปีการศึกษา 2567 เขตสุขภาพที่ 3 ในสัปดาห์หน้า ณ โรงเรียนองค์การบริหารสวนจังหวัดชัยนาท เพื่อเปิดโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษา ตามความต้องการของชุมชนในการเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ และในวันนั้นจะมีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ( MOU ) ด้วย บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนที่มีความสนใจที่ จะเข้าศึกษาต่อในระดับต่ำกว่า และระดับปริญญาตรี สาขาที่เปิดสอนในคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ เป็นระยะเวลา 4 ปี
          พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “ก็คือโควต้าสำหรับนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ วิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ในการเปิดทางเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะพยาบาล และคณะสาธารสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ นั่นเอง ซึ่งเด็กสวนกุหลาบเรามีคุณสมบัติในการสอบใช้โควตานี้อยู่แล้ว กว่า 30 คน ทีเดียว และขอขอบคุณสำหรับ การลงนามทางวิชาการที่จะมีขึ้นในโอกาสอันใกล้นี้ด้วย”
          คุณสมบัติของนักเรียนโรงเรียน MOU หลักๆ คือ Gpax 5 เทอม ไม่น้อยกว่า 3.00 // GPA กลุ่มสาระวิทย์ฯ คณิตฯ ภาษาอังกฤษ วิชาละไม่น้อยกว่า 3.00 ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นแล้วไม่น้อยกว่า 30 ราย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!