นครสวรรค์-สโมสรไลออนส์ ตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันสารานุกรมไทย ประจำปี 2566

นครสวรรค์-สโมสรไลออนส์ ตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันสารานุกรมไทย ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 13:30 น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้อง 111 ชั้น 2 อาคาร 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคเหนือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล ประธานเขตพื้นที่สารานุกรมไทยจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันสารานุกรมไทย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจะจัดแข่งขัน ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นครสวรรค์ โดยจะมี นักเรียน ในจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็น ระดับชั้นประถมศึกษา 63 ทีม และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 38 ทีม รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 101 ทีม จำนวน 303 คน
          ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุม ครั้งที่ 2/2566 โดย ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 5 ระเบียบวาระด้วยกัน ได้แก่ การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน โดยแบ่ง ฝ่ายออกเป็น 13 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการอาคารสถานที่ คณะกรรมการการเงินและพัสดุคณะกรรมการ อาหารและเครื่องดื่ม คณะกรรมการบันทึกภาพกิจกรรม คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับและลงทะเบียน คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและพิธีกร คณะกรรมการจัดทำโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร คณะกรรมการคุมสอบ คณะกรรมการตรวจข้อสอบและประกาศผลสอบ คณะกรรมการฝ่ายติดตามและประเมินผล ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!