นครสวรรค์-ประธานสภา อบจ. เรียกสมาชิกเข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

นครสวรรค์-ประธานสภา อบจ. เรียกสมาชิกเข้าประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2566 สภาอบจ.นครสวรรค์ เรียกประชุมสมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 โดยมี นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์ โดยก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้ประชุมสมาชิกสภา อบจ.เถืรอติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกชุก หากพื้นที่ไหนสามารถสูบน้ำเข้าสระน้ำได้ ให้เร่งดำเนินการ เพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง อยากให้ สจ. ทุกท่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด การที่ สจ. เกาะติดสถานการณ์ความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่างต่อเนื่องมาตลอด 2 ปีกว่าที่ผ่านมา ผลงานเริ่มเป็นที่ประจักษ์ต่อชาวบ้าน เราทำงานอย่างเป็นระบบ ฟังเสียงชาวบ้านว่าเขาต้องการอะไร
          นายก อบจ.กล่าวอีกว่า ส่วนโครงการที่เราทำ จำนวน 171 โครงการ ประกาศใช้ได้ 86 โครงการ (ในปี พ.ศ.2564-2565) เหลืออีกประมาณ 50% พยายามจะทำให้จบภายในปี พ.ศ.2567 นี้ ในเรื่องการเตรียมรับมือภัยแล้ง ให้ สจ. ทุกท่าน เร่งสำรวจพื้นที่ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเตรียมไว้ อย่างน้อยชาวบ้านจะได้ไม่ขัดสนเรื่องน้ำกินน้ำใช้ในวันข้างหน้า
          หลังจากนั้น จึงได้มีการประชุมตามระเบียบวาระที่สำคัญ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม คือเรื่องขอเชิญร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาของ อบจ.นครสวรรค์ ณ รร.บึงบอระเพ็ดวิทยา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ที่ประชุมมีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 3.1เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 3.2เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 3.3เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ประชุมมีมติรับรอง
ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เงินเหลือจ่าย) ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 6 ญัตติ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กรณียังมิได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 58 โครงการ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ไม่มี) ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!