อยุธยา-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566

อยุธยา-ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 กันยายน 2566 ที่ แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำวัดโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางชลธิชา สันติภาตะนันท์ ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายดุสิต ศิริวราศัย นายอำเภอบางปะอิน นายรัตนะ พันธุ์สวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคกลางพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาชนจิตอาสาชาวพระนครศรีอยุธยา และเด็กนักเรียน ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 อนุมัติให้ วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เนื่องจากปัจจุบัน สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ มีปริมาณลดลงเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกจับขึ้นมาใช้ประโยชน์ หรือปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลาย ตลอดจนเป็นการสนับสนุนอาชีพประมง และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้ประกอบอาชีพทำการประมง สร้างจิตสำนึก หวงแหนทรัพยากรสัตว์ สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 ที่แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณท่าน้ำวัดโพธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพ อำเภอ บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้จัดเตรียมพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 200,000 ตัว เพื่อปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา ในการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากอำเภอบางปะอิน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ ในด้านสถานที่ และจัดเตรียมงานเป็นอย่างดี


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!