ตาก-ททท. ระดมขอคิดเห็นชุมชน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอุ้มผาง

ตาก-ททท. ระดมขอคิดเห็นชุมชน เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวอุ้มผาง

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีเป้าหมายในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สร้างสมดุลในระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน ให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ ภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ที่มีเป้าหมายเดียวกันในการยกระดับการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืน และจำเป็นต้องมีการส่งเสริม และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในการประชุมนี้เป็นการถอดบทเรียนในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ จากประสบการณ์จริง ระหว่างบุคลากร ททท. กับผู้เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภออุ้มผาง เพื่อที่จะนำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่อย่างแท้จริง เพื่อให้เห็นบทบาทการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าชุมชนท่องเที่ยว ให้ผู้เยี่ยมเยือนตระหนักถึงความสำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบในพื้นที่อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เนื่องจากอุ้มผางเป็นแห่งแรกของประเทศไทย และได้รับรางวัล PATA Gold Awards ในด้านการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการบริหารจัดการบนฐานขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity: CC) ดังนั้น ททท. จึงได้จัดกิจกรรม KM สัญจร…ร่วมสร้างเส้นทางสู่ความยั่งยืน โดย นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตาก และ นางสาวสายพโยม สมสุข ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคคล ร่วมจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสำคัญในพื้นที่ อุ้มผาง จังหวัดตาก ได้แก่ นายสเดชชัย สุวรรณจันทร์ นายกเทศมนตรีตำบลอุ้มผาง และรองนายกเทศมนตรี และคณะปลัดอำเภออุ้มผาง ผู้แทนนายอำเภออุ้มผาง ผู้แทนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง
คุณบรรพต ก่อเกียรติเจริญที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดตาก นายชัยรัตน์ วิเชียร เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตาก ร.ต.อ.สมบัติ พันธุ์ณรงค์ (ผู้กองแดง) นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จังหวัดตาก นายภูมิรวิชญ์ โชติธนวัฒน์ชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง ผู้แทนโรงพยาบาลอุ้มผาง ผู้ประกอบการอุ้มผางบุรี รีสอร์ท ผู้ประกอบการตูกะสู รีสอร์ท ถอดบทเรียนในหัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน /โครงการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ” เพื่อให้เห็นบทบาทการใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สู่การสร้างคุณค่าชุมชนท่องเที่ยวให้ผู้เยี่ยมเยือนตระหนักถึงความสำคัญต่อการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ภายใต้โครงการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!