ตาก-รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตาก-รร.เทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพ/ข่าว:เกษมสันต์ ไชยเดช

          วันที่ 15 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยนายปรีชา ฝ่ายคำตา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานในพิธี นางสาวนิภาภรณ์ อินนาคกูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขานุการกล่าวรายงานการประชุม และเริ่มประชุม ทั้งนี้วาระการประชุมได้มีการประชุมดังหัวข้อต่อไปนี้ โดยให้สถานศึกษาได้ขับเคลื่นในการประชุมวาระดังนี้ การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2567 ,หลักสูตรของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ,ชี้แจงรายละเอียดโครงการแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนพัฒนาการศึกษา ฯ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดทักษะวิชาการ และนักเรียนเยาวชนคนดีศรีสังคมจังหวัดตาก (แม่สอด) ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล
          นางสาวนิภาภรณ์ กล่าวว่า กรรมการสถานศึกษาเป็นรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะกรรมการมาจากหลายภาคส่วนทั้งจากผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และผู้แทนองค์กรชุมชน และจากผู้ทรงคุณวุฒิ
          การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดบอร์ดกรรมการสถานศึกษา ก็มีส่วนสำคัญในการที่จะขับเคลื่อนและผลักดัน จึงฝากให้ผู้เป็นกรรมการสถานศึกษา ได้ทำหน้าที่ตามบทบาทของตนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อทุกฝ่ายทำหน้าที่ของตนดีแล้ว คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก คือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน และปัจจัยสนับสนุนคือผู้ปกครอง หมู่บ้าน วัด และชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!