ตาก-ศาลจังหวัดแม่สอด มอบเกียรติบัตรเยาวชนคนดีศรีสังคม (แม่สอด) ประจำปี 2566

ตาก-ศาลจังหวัดแม่สอด มอบเกียรติบัตรเยาวชนคนดีศรีสังคม (แม่สอด) ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:เกษมสันต์ ไชยเดช

          วันที่ 15 กันยายน 2566 นางสาวกฤษณา ชัยวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด ประธาน ในกิจกรรมมอบเกียรติบัตรเยาวชนคนดีศรีสังคมจังหวัดตาก (แม่สอด) ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดแม่สอด คณะครู อาจารย์ นักเรียน โดย ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) รายงานวัตถุประสงค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีของสังคม มีความประพฤติดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งมีนักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตอำนาจศาลจังหวัดแม่สอดเข้าร่วมคัดเลือกรวมทั้งสิ้น 9 โรงเรียน มีตัวแทนเยาวชน รวมทั้งสิ้น 17 คน แบ่งเป็นเยาวชนชาย 8 คน และ เยาวชนหญิง 9 คน ผลการคัดเลือกปรากฏว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นเยาวชน คนดีศรีสังคมระดับภาค 6 ประจำปี พ.ศ. 2566 ประเภทเยาวชนชาย ได้แก่ นายซูรคาน จรรย์ธร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเภทเยาวชนหญิง ได้แก่ นางสาวศุภิสรา สุภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
          ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) กล่าวว่า สืบเนืองจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตาก (แม่สอด) ให้ความสำคัญในการสนับสนุน และส่งเสริมให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม มีความ ประพฤติดี รักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความสามัคคี ในหมู่คณะ อันเนื่องมาจากแนวคิดที่ว่าเยาวชนคืออนาคตของประเทศชาติ หากเยาวชน เป็นคนดีของสังคม ก็จะสามารถเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง และยั่งยืนต่อไปในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมนายซูรคาน จรรย์ธร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครแม่สอด และนางสาวศุภัสรา สุภา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที 5 จากโรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนคนดีศรีสังคม จังหวัดตาก (แม่สอด)
          นางสาวกฤษณา ชัยวิเศษ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด กล่าวว่า ดิฉันขอให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ รักษาความดีของตนไว้ พร้อม เป็นแบบอย่างในด้านคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่เพื่อนนักเรียนในโรงเรียน และ เยาวชนในชุมชนต่อไป ดำรงตนโดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอให้เป็นผู้มีความกตัญญูต่อบุพการี ครูอาจารย์ และผู้มีพระคุณ มีความขยันหมั่นเพียร ในการศึกษาและการงานอันสุจริต เคารพกฎระเบียบของสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามและขออำนวยอวยพรให้เยาวชนทุกท่านประสบผลสำเร็จ ในทุก ๆ ด้าน เติบโตและเจริญก้าวหน้าเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของ ประเทศชาติในในอนาคตต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!