ร้อยเอ็ด-ดำเนินการโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปี 2566 – 2570

ร้อยเอ็ด-ดำเนินการโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปี 2566 – 2570

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายปิติธรรม ฐิติมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ คณะทำงานสถานบันปิดทองหลังพระฯ ห้วหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
          ทั้งนี้ สถานบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการซ่อมแซมและส่งเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก ประจำปี พ.ศ.2566 – 2570 ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนขนาดเล็ก เพื่อการเกษตรทฤษฎีใหม่ สำหรับท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ประจำปี พ.ศ.2566 รวมถึงชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการขนาดเล็กด้านทรัพยากรน้ำ ระดับตำบล 4 ปี (พ.ศ.2567 – 2570) และการจัดทำโครงการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็ก พ.ศ.2567 – 2570 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด สามารถจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และข้อมูลด้านวิชาการ จากสถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้อย่างถูกต้อง และบูรณาการประสานงานดำเนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!