อุทัยธานี-จัดประชุมผลการศึกษามอโค้สามารถช่วยปัญหาหาแหล่งน้ำ

อุทัยธานี-จัดประชุมผลการศึกษามอโค้สามารถช่วยปัญหาหาแหล่งน้ำ

ภาพ/ข่าว:วราภรณ์ จันทรังษ์

          ที่จังหวัดอุทัยธานี วันนี้ (14 ก.ย.66) นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ ผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยภายหลังการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ว่ากรมทรัพยากรน้ำร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยมีนายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอบ้านไร่ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งมีผู้ร่วมการประชุมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ศึกษา 120 คน
          นายสรศักดิ์ ใจประเสริฐ กล่าวว่า ผลจากการศึกษาพบว่าอ่างเก็บน้ำมอโค้ อยู่ในพื้นที่อ่างตั้งอยู่ที่หมู่ 5 ตำบลบ้านไร่ อำบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มีความจุเก็บกักประมาณ 3.48 ล้านลูกบาศก์เมตร เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคราว 4,500 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ และเป็นแหล่งน้ำเสริมการเกษตรในฤดูแล้งประมาณ 3,600 ไร่รวมทั้งยังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ เป็นแหล่งอนุรักษ์ เพาะเลี้ยงพันธุ์ปลา ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรในบริเวณพื้นที่โครงการ อีกด้วย ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำและบริษัทที่ปรึกษา จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมในวันนี้ ไปประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานผลการศึกษาโครงการให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!