อุบลราชธานี-ชื่นชม ม.อุบลฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy

อุบลราชธานี-ชื่นชม ม.อุบลฯ พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          ดร. ลักษมณ สมานสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายรชา อารีพรรค ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเศรษฐสัมพันธ์และความร่วมมือ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และนายคิราน ศากยะ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือระหว่างประชาชน สำนักเลขาธิการบิมสเทค พร้อมด้วย ผศ.ดร.อรนุช ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมพิธีปิดและมอบใบประกาศให้กับผู้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทค ณ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา
          โครงการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG Economy สำหรับกลุ่มประเทศบิมสเทค เป็นการอบรมระยะสั้นในประเด็นเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนผ่านองค์ความรู้และเทคโนโลยี ด้านเกษตรและอาหาร การท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชน เพื่อให้ชาติสมาชิกบิมสเทคมีระบบเศรษฐกิจมูลค่าสูง มีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศ ผ่านการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงงานต้นแบบ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราธานี ฟาร์มเกษตรและประมงอัจฉริยะ คณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ PGS บริษัทอุบลไบโอเอธานอล คุ้มจันทร์หอมไหมไทย พิพิธภัณฑ์ตำบลเจียด เฮือนชูฮัก และถนนคนเดินเขมราษฏร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจาก 7 ประเทศสมาชิกบิมสเทค ได้แก่ บังคลาเทศ ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา และไทย ประกอบไปด้วย รองราชเลขาธิการ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการศูนย์ นักวิจัยอาวุโส ศาสตราจารย์ และผู้นำภาคเอกชนและประชาสังคม กิจกรรมดังกล่าวโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความร่วมมือของเครือข่ายคลังสมองเชิงนโยบายบิมสเทค สำนักเลขาธิการบิมสเทค และกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
          อนึ่ง กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อว. ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย อว. ให้ความสำคัญในการชูบทบาทของประเทศไทยที่ได้รับมอบตำแหน่งประธานบิมสเทคในวาระปี พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2566 ผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมุ่งใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นแนวคิดหลักเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือในแต่ละสาขาของประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมในประเทศสมาชิกกลุ่มบิมสเทคได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มีความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้กับประเทศอย่างแท้จริง
          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายวชิระ วิเศษชาติ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ คุณชีวาง รินซิน รองราชเลขาธิการพระราชวังแห่งราชอาณาจักรภูฏานและผู้อำนวยการสถาบันการเมืองและยุทธศาสตรศึกษา ศาสตราจารย์อรชุน กุมาร บาราล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารเศรษฐกิจและการพัฒนาแห่งเนปาล คุณขิ่น นิลา ซอ ผู้อำนวยการสถาบันยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษาแห่งเมียนมาร์ ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนสถาบันในเครือข่ายคลังสมองเชิงนโยบายบิมสเทค อาทิ ศูนย์นโยบายแห่งบังคลาเทศ ศูนย์วิจัยและระบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาสำหรับประเทศกำลังพัฒนาแห่งอินเดีย เข้าร่วมอีกดัวย นับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้สนับสนุนภารกิจสำคัญของประเทศไทยในการเป็นประธานบิมสเทค ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคมอย่างแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!