สุพรรณบุรี-อพท.ผนึกกำลังขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

สุพรรณบุรี-อพท.ผนึกกำลังขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว:มงคล / รัตนา / พงศกร สว่างศรี

          จังหวัดสุพรรณบุรี โดยนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดย นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. มอบหมายให้ ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมี ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน อพท. ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
          สำหรับการบูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่ พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2566 – 2570 และบูรณาการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566-2570) ครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้การบริหารงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด แผ่นพัฒนากลุ่มจังหวัด เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค รวมถึงการบริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณ และบุคลากรในจังหวัด ส่งเสริมและดำเนินการให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงใจระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชนในจังหวัด ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3แผนพัฒนา ภาคกลาง แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และแผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดสุพรรณบุรี ฉบับปัจจุบัน

          ในที่ประชุม อพท. ได้นำเสนอแนวทางการดำเนินงานภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนข้อมูลอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสุพรรณบุรี โดย อพท. จะนำเสนอรายงานผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้คณะ กรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!