กาญจนบุรี-กาชาด ส่งมอบบ้าน ในโครงการ “ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร”

กาญจนบุรี-กาชาด ส่งมอบบ้าน ในโครงการ “ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร”

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์ / ศักดิ์ดา วงษาลาภ

          เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2566 รศ.ดร.พญ.เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมาย นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายชลัท ตะเพียนทอง นายอำเภอบ่อพลอย พร้อมด้วย นางณิชาภัทร ตะเพียนทอง รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอย กรรมการ สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ่อพลอยปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ ส่งมอบบ้านให้กับนางสาวถาวร ทองฤทธิ์ บ้านเลขที่ 240/6 หมู่ 2 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และ นายเมี้ยน แสงหิรัญ บ้านเลขที่ 75 หมู่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการ “ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี
          โดยโครงการ “ซ่อมแซมบ้าน ผู้ยากไร้” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ได้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงแข็งแรง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในพันธกิจ ด้านให้การสังคมสงเคราะห์ ของเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี มีเป้าหมายบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 13 อำเภอ อำเภอละ 2 หลัง รวมทั้งสิ้น 26 หลัง งบประมาณหลังละ 30,000 บาท ซึ่งได้ขอความร่วมมือทั้ง 13 อำเภอ ดำเนินการสำรวจข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม ไม่สามารถกันแดดกันฝนได้ สมควรที่จะได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการดำรงชีวิต การส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนที่ยากไร้และด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย จะช่วยก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง และช่วยพัฒนาสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!