สุพรรณบุรี-มจร.อบรมเชิงรุกโครงการค่ายนักพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์

สุพรรณบุรี-มจร.อบรมเชิงรุกโครงการค่ายนักพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี / นพดล แก้วเรือง

          ที่วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการอบรมค่ายพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีพระสุพรรณวชิราภรณ์ ปุญฺญกาโม เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ เป็นประธานเปิดงาน มีพระครูโสภณวีรานุวัตร ผศ.ดร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสุพรรณบุรี รองผู้อำนวยการวิลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยนิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ คณะสังคมศาสตร์ กว่า200คนเข้าร่วมอบรมโครงการค่ายพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์
          ซึ่งการอบรมโครงการค่ายพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์ครั้งนี้ได้เชิญ ผศ.ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา ม.พิษณุโลก มาให้ความรู้กับนิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ คณะสังคมศาสตร์ ให้เขาใจถึงการพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์มากยิ่งขึ้น ซึ่งผศ.ดร.ธเนศพล อินทร์จันทร์ เป็นวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ผลักดันแผนนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาชุมการสร้างเครือข่ายให้กับชุม ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงมาให้ความรู้กับนิสิตในครั้งนี้

          ด้านนายปัณณวิชญ์ แสงหล้า (อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ)ผู้จัดทำโครงการในครั้งนี้กล่าวว่า โครงการค่ายนักพัฒนานักรัฐประศาสนศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ มีกลไกในการสร้างเครือข่ายที่จะเข้าไปสู่ชุมชนมให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องจิตอาสา ซึ่งจะเน้นชมรมต่างๆที่อยู่ในวิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ และให้ทุกชมรมสามารถพัฒนากลไกที่เป็นโครงการให้เข้าไปสู้ชุมชนมากขึ้น การอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้กับนิสิต ในการวางแผนงานการพัฒนาชุมชน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของนิสิตสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมและการดำเนินกิจกรรมต่างโดยเฉพาะการช่วยเหลือชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้ และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับนิสิต นักศึกษาด้วย


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!