สิงห์บุรี-เปิดชุมชน “ไทย-ลาวแง้ว” ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สิงห์บุรี-เปิดชุมชน “ไทย-ลาวแง้ว” ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เที่ยวชุมชน ยลของดี ไทย-ลาวแง้วทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี” ณ บริเวณวัดดงยาง ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้คัดเลือกให้ชุมชนไทย-ลาวแง้วทองเอน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และอุดหนุนงบประมาณให้กับชมรมไทย-ลาวแง้วทองเอน ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ด้วยการนำทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมาเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยว ให้มาเยี่ยมเยือนชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้จากสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ส่งผลให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขตลอดไป

          สำหรับชุมชนไทย-ลาวแง้วทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นชุมชนโบราณ บรรพบุรุษเป็นชนชาวลาวที่อาศัยอยู่รอบเมืองหลวงของลาว และถูกกวาดต้อนมาหลังแพ้สงครามในสมัยรัชกาลที่ 3 ของไทย ส่วนหนึ่งมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่บ้านดงยาง อำเภออินทร์บุรี ซึ่งคนในชุมชนยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีไว้ได้เป็นอย่างดี ยังคงใช้ภาษาลาวในการพูดคุยสนทนากันเอง มีการตั้งเป็นชมรม “ไทย-ลาวแง้วทองเอน” ขึ้นเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีให้ลูกหลาน คนในชุมชนประกอบอาชีพทำนา ทำสวน อาชีพจักสาน และแปรรูปผลิภัณฑ์พื้นบ้านเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ เช่น ปลาส้ม ปลาส้มฟัก กล้วยฉาบ กล้วยอบน้ำผึ้ง


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!