อยุธยา-กอ.รมน.ภาค 1 จัดกิจกรรมสัมมนาประสานความสัมพันธ์ ร่วมมือ ร่วมใจ เครือข่ายมวลชน

อยุธยา-กอ.รมน.ภาค 1 จัดกิจกรรมสัมมนาประสานความสัมพันธ์ ร่วมมือ ร่วมใจ เครือข่ายมวลชน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเช้าวันที่ 12 กันยายน 2566 ที่ โรงแรมนนทบุรี เพลท อ.เมือง จ.นนทบุรี พล.ต.ยุทธพงศ์ คงนิล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาประสานความสัมพันธ์ ร่วมมือ ร่วมใจ เครือข่ายมวลชนในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1 โดยมี พ.ท.สานิตย์ สวยสด หัวหน้าแผนกกิจการมวลชนและสารนิเทศ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 เป็นผู้กล่าวรายงาน มีเครือข่ายมวลชน 8 จังหวัดภาคกลางในพื้นที่ กอ.รมน.ภาค 1เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 150 คน
          พล.ต.ยุทธพงศ์ คงนิล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 กล่าวว่า กอ.รมน.ภาค 1 ได้ให้ความสำคัญในการเสริมสร้างเครือข่ายมวลชนความมั่นคง อย่างเป็นระบบ และดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีโดยให้ความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึก และอุดมการณ์ความรักชาติให้กับนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง ให้ได้มีโอกาสเข้ามารับการฝึกอบรมตามโครงการฯ เพื่อให้มีโอกาสรับทราบข้อมูล มีความเข้าใจในความเสียสละของสถาบันฯ ทำให้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์มีความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ และสามารถช่วยเหลืองานด้านจิตอาสาในพื้นที่ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการอาศัยอยู่ รวมถึงการเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังภัย เพื่อความมั่นคงให้ภาครัฐต่อไป
          ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างให้ผู้อบรมได้เรียนรู้ นำไปสู่ความเข้าใจ และจะทำให้มีความสำนึกในความเสียสละของบูรพกษัตริย์ไทย ในการปกปักรักษาประเทศชาติ ทำให้เกิดความจงรักภักดี ต่อสถาบันหลักของชาติ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นประชาชนชาวไทย สามารถนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ในกิจกรรมของโครงการฯ ไปเผยแพร่ให้สมาชิกในครอบครัวและชุมชน สร้างจิตสำนึก และอุดมการณ์ความรักชาติ และสร้างเสริมความรักสามัคคี ของคนในชาติ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันหลักของชาตินำเสนอหลักในการดำเนินชีวิต ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการเสริมภูมิคุ้มกันในตัวเองให้มีคุณค่า เป็นกำลังสำคัญให้กับชาติบ้านเมืองต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!