อยุธยา-วธ.หนุนกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ชุมชนเปิดตลาดน้ำกรุงเก่าวัดทำการ้อง

อยุธยา-วธ.หนุนกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้แก่ชุมชนเปิดตลาดน้ำกรุงเก่าวัดทำการ้อง

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 กันยายน 2566 ที่ตลาดน้ำวัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง” โดยมีพระพิพัฒศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอบ้านแพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อิหม่ามธารี มหาเรือนลาภอิหม่ามประจำมัสยิดฟารุ๊กอุมาร้อบนุลคอตต๊อบอัลกอดีรียะห์ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒธรรมจังหวัด 17 จังหวัด ในพื้นที่ภาคกลางประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่การ้อง เข้าร่วม กิจกรรม
          นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ปรับบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน มุ่งยกระดับตลาดน้ำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน เน้นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยในปี 2566 นี้ วธ. ได้ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย คัดเลือกตลาดน้ำที่มีความเข้มแข็งทั้งด้านสถานที่และชุมชน พร้อมร่วมมือร่วมใจ พัฒนายกระดับตลาดน้ำ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งนี้ ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง มีผู้นำและเครือข่ายการทำงานที่เข้มแข็งมีทุนทางวัฒนธรรมที่เป็นตลาดน้ำที่ล้ำค่า มีสถานที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่หลากหลายน่าสนใจ คนในชุมชนมีความรัก สามัคคี อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ผู้มาเยือนเป็นอย่างดี เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ผ่านตลาดบกและตลาดน้ำ
          นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ตลาดน้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชนสร้างควรมเข้มแข็งให้กับศรษฐกิจฐานราก สร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังให้แก่เยาวชน ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม นำไปสู่การอนุรักษ์สืบสาน โดยการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม

          ทางด้าน พระพิพัฒศาสนกิจวิธาน เจ้าคณะอำเภอบ้านเพรก เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง กล่าวว่า ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดทำการ้องเปิดบริการเมื่อปี พ.ศ. 2552 จากการริเริ่มของอาตมาภาพ ร่วมกับชาวบ้าน ก่อตั้งตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้องขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตของชาวอยุธยาริมน้ำในอดีตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ การจัดกิจกรรมเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย จึงถือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำและการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยปลูกฝังให้แก่เยาวชนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม นำไปสู่การอนุรักษ์สืบสานและการนำทุน ทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง “ตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการ้อง” เปิดบริการมามากกว่า 13 ปี จนถึงปัจจุบัน ตั้งอยู่บริเวณหลังวัดท่การ้องติดแม่น้ำเจ้าพระยา บริหารจัดการโดยวัดท่าการ้อง เพื่อให้ประชาชนในชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และอาหารในท้องถิ่น รวมทั้งเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือน ได้สัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตย้อนยุค ริมน้ำของชาวอยุธยาในอดีต โดยจัดรูปแบบตลาดเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พื้นที่ของวัดเป็นตลาดบก จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชน ของกิน ของใช้ ของฝากของที่ระลึกครบครัน มีที่นั่งพัก นั่งรับประทานอาหาร ที่สำคัญมีเวที สำหรับการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม สืบสานการแสดงลิเก (เวทีใหญ่) และเวทีเล็ก สำหรับการแสดงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความสุข ความเพลิดพลิน ให้นักท่องเที่ยวที่ได้มาพักผ่อนหย่อนใจ ในวันหยุด ท ส่วนที่ 2 ลักษณะเป็นแพถาวร ตลาดน้ำ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา จำหน่ายอาหารประเภทปรุงสดบนเรือที่ลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา มีที่นั่งสำหรับพักผ่อนให้อาหารปลา ชมปลาว่ายในแม่น้ำ ที่นั่งสำหรับรับประทานอาหาร และทำขึ้นลงเรือเพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำ นอกจากนี้ยังมีอาหารแนะนำที่ห้ามพลาด เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ ก๋วยเตี๋ยวกะลา ปลาต้มเค็ม ชนมเบื้องญวน หอยทอด ทอดมัน หมูสะเต๊ะ เมียงคำ ยำแหนม ข้าวคลุกกะปิ และปลาหมีกนี่งมะนาว เปิดบริการในวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!