นครสวรรค์-นายก อบจ. มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

นครสวรรค์-นายก อบจ. มอบประกาศนียบัตร หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 สิงหาคม 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS ณ ห้องประชุม 72 พรรษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ โดยมี ดร.อร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นายพงษ์ศักดิ์ เงินสันเทียะ รอง.ผอ.สถานศึกษา คณะครู​ และนักเรียน ให้การต้อนรับ โดยนางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 เข้าร่วม พร้อมชี้แจงการดำเนินงานหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS (e- Learning) เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในนักเรียน และดำเนินการเก็บข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพจิต
          สำหรับหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS คือการดำเนินงานภายใต้โครงการการพัฒนาการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในรูปแบบดิจิดัลสำหรับเยาวชน เพื่อส่งเสริมและป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายและเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตของวัยรุ่นอายุระหว่าง 13-18 ปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยดำเนินการในกลุ่มนักเรียนทั่วไปหรือกลุ่มเสี่ยงมีปัญหาสุขภาพจิต ผ่านการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าศึกษาทั้งหมด 4 บทเรียน และสามารถเข้าเรียนได้สัปดาห์ละ 1 บท เรียน รวม 6 สัปดาห์ โดยในจะมีเนื้อหาและแบบประเมินที่สำคัญ เช่น 1. แบบประเมิน RQ 2. แบบประเมิน PHQ-A 3. แบบทดสอบในเรื่อง/ประเด็นต่างๆ ทั้งก่อนและหลังเรียน
          การศึกษาหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS จะทำให้ผู้เข้าร่วมได้ประเมินและทราบผลการประเมินของตนเอง ได้รับความรู้ในเรื่องของการคบเพื่อน ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการสื่อสาร การช่วยเหลือหรือการสนับสนุนทางสังคม รู้แหล่งช่วยเหลือ เป็นต้น เด็กนักเรียนจะเข้าศึกษาหลักสูตรห้องเรียนวัยรุ่น CPS สัปดาห์ละ 1 บทเรียน รวม 6 สัปดาห์ค่ะ จำนวนเด็กที่ได้รับใบประกาศจำนวน 82 คน จาก 135 คน
          นายก อบจ.นครสวรรค์ ให้โอวาทและข้อคิดกับนักเรียนว่า อยากให้ทุกคนได้คิด และไปทดลองเขียนด้วยตนเอง ในเรื่องเหล่านี้ 1.ให้รู้จักความหมายชีวิตคืออะไร 2.อะไรสำคัญที่สุดในโลก 3.ให้เขียนเรื่องราวชีวิตของเรา 4.ให้เรียนรู้ตามพื้นฐานความจริง ทำตามศักยภาพของเรา อย่าเขียนเรื่องราวชีวิตที่เป็นไปไม่ได้ เรียบเรียงชีวิตของเราที่เป็นไปได้ ไม่ฝันเฟื่อง ถ้าไม่สมหวัง ให้กลับมาทบทวนใหม่ ความผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ ความล้มเหลวที่แย่ที่สุดคือล้มแล้วไม่ลุก แต่ความล้มเหลวที่ยิ่งใหญ่ คือล้มแล้วต้องลุก”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!