นครสวรรค์-นายก อบจ. มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี CG รุ่นที่ 1

นครสวรรค์-นายก อบจ. มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดี CG รุ่นที่ 1

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.นครสวรรค์ ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางของกรมอนามัย (70 ชั่วโมง) โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) จ.นครสวรรค์ รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 50 คน เข้ารับมอบเกียรติบัตร จากพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ นายมานพ บุญผสม นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ นายสันติ จันทร์เผิบ รองปลัด อบจ.นครสวรรค์ และ พญ.ศรินนา แสงอรุณ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
          ตามที่ อบจ.นครสวรรค์ โดยกองสาธารณสุข ได้จัดทำโครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care Giver) จ.นครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงให้มีจำนวนที่ครอบคลุมการดูแลอย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ ฝึกปฏิบัติและพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนรองรับระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนและท้องถิ่น
          โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนที่มีจิตอาสาในการดูแลผู้สูงอายุ และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลางของกรมอนามัย (70 ชั่วโมง) เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ในระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!