สุพรรณบุรี-เร่งรณรงค์ลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ

สุพรรณบุรี-เร่งรณรงค์ลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ

ภาพ/ข่าว:มงคล / รัตนา / พงศกร สว่างศรี 

          นายสุระบัณฑิต กันยานะ นายอำเภอสามชุก จ.สุพรรณบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาคมลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2566 กิจกรรม ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา (ตำบลหนองสะเดา) ณ ศาลาการเปรียญวัดตอนไร่ ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายภัทรพงษ์ กิตติวิริยะพันธุ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.สุพรรณบุรี ผู้ดำเนินโครงการประชาคมลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบด้านสุขภาพ จ.สุพรรณบุรี ได้ร่วมกับเครือข่ายคณะสงฆ์ตำบลหนองสะเดา และเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านจัดกิจกรรม ปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา (ตำบลหนองสะเดา) ซึ่งเป็นพื้นที่ ที่ 9 ในจำนวน 12 พื้นที่ตันแบบ จ.สุพรรณบุรี
          ซึ่งเครือข่ายประชาคมงดเหล้า จ.สุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคตะวันตก สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) และสำนักงานองทุนสนับสนุนกาสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้โครงการประชาคมลดปัญหาปัจจัยส่งผลกระทบด้านสุขภาพ จ.สุพรรณบุรี ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพกาย-ใจ ป้องกันโรค NCDs โดยการ ลด ละ เลิก ดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา และเพื่อลดจำนวนนักดื่มหน้าเก่าป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ อีกทั้งยังเป็นการบูรณาการร่วมกัน ป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่มาจากการเมาแล้วขับ ลดปัญหาการทะเลาะวิวาท การใช้ความรุณแรงในครอบครัว ส่งเสริมการเก็บออม ลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือย อีกทั้งเป็นการรณรงค์ขอความร่วมมือให้ร้านค้าขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามที่กฎหมายกำหนด การจัดกิจกรรมปฏิญาณตนงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1.เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปใสใจรักษาสุขภาพกาย-ใจ และสร้างความตระหนักรู้ถึง โทษ-ภัย ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สู่การเป็นบุคคลต้นแบบ คนหัวใจหิน คนหัวใจเหล็ก 3.เพื่อสร้างเครือข่ายพลัง บวร.ขับเคลื่อนงานป้องกันลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และจัดสภาพแลดล้อมที่ดีในระดับพื้นที่/ชุมชน
          โดยมีคณะสงฆ์ตำบลหนองสะเดา นำโดย ท่านพระครูสิทธิปัญญากร ดร. เจ้าคณะตำบลหนองสะเดา และ ท่านพระปลัดสมบูรณ์ ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดสุวรรณตะไล ,พระอธิการปั่น จนฺทาโภ เจ้าอาวาสวัดเนินมหาเชษฐ์ ,พระอธิการบุญส่ง ฉนุทธมโม เจ้าอาวาสวัดหนองกระทุ่ม , พระวีระ ชาคโร รักษาการเจ้าอาวาส วัดหนองสะเดา และเครือข่ายผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1-หมู่ 7 ทำหน้าที่ ชวน ช่วย เชียร์ นักดื่มในพื้นที่ให้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ส่งผลให้มีนักดื่มหน้าเก่าสมัครใจเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา จำนวน 28 คน
          ซึ่งในปีนี้เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดสุพรรณบุรี มีแผนงานที่จะร่วมกันทำงานเชิงการบูรณาการกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้เข้าร่วมโครงการให้ดีขึ้น ตั้งแต่ระดับ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เช่น ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.สุพรรณบุรี เครือข่ายพระสงฆ์ จ.สุพรรณบุรี สำนักงานวัฒนธรรม จ.สุพรรณบุรี สถานศึกษา เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!