ตาก-คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

ตาก-คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village)

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

          จังหวัดตากได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) ระดับอำเภอ ครั้งที่ 5/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ภายใต้การอำนวยการของนายสัญญา เพชรเศษ นายอำเภอพบพระ ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ พรมมา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ปลัดอำเภอประจำตำบลทุกตำบล และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ทั้ง 5 มิติ 56 ตัวชี้วัด และ 7 หลักเกณฑ์พื้นฐาน ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Webex ณ ห้องประชุมอำเภอพบพระ ชั้น 2 เพื่อรายงานความคืบหน้าโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) และรายงานตัวอย่างกิจกรรมที่คณะทำงานระดับตำบลลงไปขับเคลื่อนในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ที่เป็น Best Practice แสดงให้เห็นการบูรณาการทั้ง 7 ภาคีเครือข่ายฯ ได้แก่ ภาครัฐ ภาคศาสนา ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคสื่อสารมวลชน และภาคประชาชนบูรณาการร่วมกันเพื่อให้ “หมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainable Village) เกิดผลเป็นรูปธรรม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!