ประจวบคีรีขันธ์-ทต.บ้านกรูดคว้ารางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมระดับภาคและเทศบาลน่าอยู่ยั่งยืนระดับประเทศ

ประจวบคีรีขันธ์-ทต.บ้านกรูดคว้ารางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมระดับภาคและเทศบาลน่าอยู่ยั่งยืนระดับประเทศ

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 นายอิศรา กาญจนรัตน์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านกรูด อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 5 กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 39 รางวัล พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และโชว์นวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี ค.ศ. 2065 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปีนี้ ทางเทศบาลตำบลบ้านกรูด ได้เข้ารับรางวัลเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีเยี่ยม (ภาคกลาง) ประจำปี 2565 และรางวัลเทศบาลน่าอยู่อย่างยั่งยืนระดับประเทศ  รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับที่ 2 (ระดับเทศบาลตำบล) ประจำปี 2565
          ทั้งนี้ โครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ได้ดำเนินการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองแบบองค์รวมอย่างบูรณาการและสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้เกิดความยั่งยืนตามบริบทของพื้นที่ โดยการพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เมืองแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี เพื่อเป็นกรอบแนวทางและเครื่องมือให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาเมืองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล นายอิศรา กล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!