เพชรบุรี-พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

เพชรบุรี-พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม

        พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (Myeik University, Myanmar) เมื่อวันก่อนนี้ ณ มหาวิทยาลัยมะริด สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

          การลงนามความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ แก่มหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง และเพื่อบรรลุแผนการสร้างความร่วมมือดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ (สองภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีจึงประสานงานในการเดินทางไปเข้าร่วมพิธีลงนามในเอกสาร MOU กับ Myeik University, Myanmar และเข้าศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดทคโนโลยีมะริด (Technological University, Myeik) และมหาวิทยาลัยคอมพิวเตอร์มะริด (University of Computer Studies, Myeik) เพื่อบรรลุความร่วมมือในอนาคต ซึ่งเป็นการยกระดับมหาวิทยาลัยเข้าสู่ความเป็นสากล อีกทั้งคณะผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมดูงานยังได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู้ใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนากระบวนการทำงานให้ลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย


          สำหรับการลงนามความร่วมมือทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและการวิจัย เป็นการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างสองสถาบัน เพื่อให้แผนงานความร่วมมือระหว่างสองสถาบันการศึกษาได้รับการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้มีการจัดตั้งศูนย์วิจัยสิงขร-มะริดร่วมกันกับสำนักวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งศูนย์เมียนมาร์ศึกษาร่วมกันกับงานอาเซียนศึกษาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทำความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัยและภาคปฏิบัติการร่วมกันกับสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร กิจกรรมด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาเมียนมาร์และภาษาอังกฤษ) ร่วมกันกับงานศูนย์ภาษาและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนการจัดกิจกรรมมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ

#

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!