อุทัยธานี-สพป.2 อุทัย อบรม PLC

อุทัยธานี-สพป.2 อุทัย อบรม PLC

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

สพป.2 อุทัย อบรม PLC

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี นายวิชาญ โพธิวิจิตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จ.อุทัยธานี เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา โดยมีนายสมชาย เสมากูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองขุนชาติ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี กล่าวรายงาน


           ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาครูโรงเรียนอนุบาลหนองขุนชาติและคณะครูในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้รับความรู้ มีประสบการณ์ และสามารถนำความรู้เรื่อง PLC ไปใช้ได้จริง เพื่อร่วมกันพัฒนาครู นักเรียน สามารถแก้ไขปัญหาในการเรียนการสอนได้ โดยมีคณะวิทยาการจากสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายชัชชัย จิตรชุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา นายทศพร สวนแก้ว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จ.นครพนม นายธนากร จันทนากร หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ สำหรับครูที่เข้ารับการอบรมประกอบด้วย คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลหนองขุนชาติและจากสถานศึกษาต่างๆใน สพป.เขต 2 จ.อุทัยธานี จำนวน 196 คน สาระหลักในการอบรมประกอบด้วย ทิศทางการศึกษาในอนาคต Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ, ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา, กรณีศึกษาและฝึกปฏิบัติ Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!