อยุธยา-จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

อยุธยา-จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ/นพดล บำเพ็ญสัตย์

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และร่วมต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 15 มกราคม 2563 ที่ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์วิว เพลส อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน บูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และร่วมต้านภัยยาเสพติดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล และเครือข่าย จำนวน 209 คน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ
          นายประพนธ์ ศิลปรัศมี แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่าโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และร่วมต้านภัยยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นไปตามนโยบายสำคัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในการเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครแรงงานเพื่อเป็นกลไกสำคัญในระดับภูมิภาคในการขับเคลื่อนบริการสาธารณะด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ให้สอดคล้องกับการพัฒนาคนไทยในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะ
          ศักยภาพที่จำเป็นและเอื้อต่อการเข้าถึงการให้บริการประชาชน การใช้กลไกของอาสาสมัครแรงงานเป็นช่องทางสำคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและประชาชน เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านแรงงาน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจการให้คำปรึกษาและแนะนำบริการด้านแรงงานที่ถูกต้อง แก่ผู้ต้องการหางาน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป สำรวจรวบรวมข้อมูลด้านแรงงาน รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ และแรงงานนอกระบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในพื้นที่ของตนอง สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดทำ ” โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานและร่วมตันภัยยาเสพติด จังหวัดพระนคศรีอยุธยา ขึ้น เสริมสร้างองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ให้กับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ก่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานด้านอาสาสมัครแรงงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้นอาสาสมัครแรงงานอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน และสร้างความเข้าใจ
แนวทางการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
          รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล ที่ได้มอบนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องเกี่ยวกับอาสาสมัครแรงงาน แรงงานนอกระบบ และแรงงานกลุ่มพิศษ คือ การส่งเสริมการมีงานทำที่มีคุณค่า (Decent Wok) ให้คนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มคนทั่วไปหรือแรงงานกลุ่มพิเศษ อาทิ แรงงานคนพิการ แรงงานผู้สูงอายุ ผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ส่งเสริมให้แรงงานมีพลังและเกิดความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Work Life Integration) การเพิ่มศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครแรงงาน เพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในระดับภูมิภาคในการขับเคลื่อนบริการสาธารณะด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ และการขยายการบูรณาการเครือข่ายในการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานอิสระให้มีอาชีพ มีรายได้ มีหลักประกันทาง สังคม และมีความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานให้ได้รับการคุ้มครอง มีสวัสติการได้รับสิทธิประโยชน์ที่ทัดเทียม แรงงานในระบบและมีคุณกาพชีวิตที่ดีขึ้น
         การจัด “โครงการเสริมสร้างศักยภาพครือข่ายอาสาสมัครแรงงานพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน และร่วมต้านภัยยสพติด จังหวัดพระนครศรีอยธยา” นับว่าเป็นโครงการที่ดีมากสามารถตอบสนองนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น ส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนบริการสาธารณะด้านแรงงานให้เข้าถึงแรงงาน ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัยให้มีงานทำที่มีคุณค่า มีอาชีพมีรายได้หลักประกันทางสังคมที่ดีรวมทั้งขอบคุณคณะผู้จัดงานและผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้จัดโครงการนี้ขึ้น

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!