สุพรรณบุรี-พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่น

สุพรรณบุรี-พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่น

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-นพดล แก้วเรือง-นิกร สิงห์พิมาตร์

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นและสตรีตัวอย่างแห่งปีประจำปี2562

          พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณรางวัลนักบริหารดีเด่นและสตรีตัวอย่างแห่งปี ประจำปี 2562 รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน นักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 Executive of The Year 2019 ด้วยคณะกรรมการและคณะทำงาน รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี 2562 ได้ร่วมกันพิจารณาประวัติอันทรงคุณค่าและผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนของท่าน คณะกรรมการมีความเห็นพ้องกันว่าท่านเป็น “บุคคล” ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เป็นผู้ที่มีความสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารงานกิจการต่าง ๆ ให้สำเร็จโดยอาศัยความรู้ความสามารถของตนเอง และความร่วมมือของผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในกรอบของคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งมีการตอบแทนคุณแผ่นดินในรูปแบบต่าง ๆ สมควรยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม และสาธารณชนสืบไป คณะกรรมการจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาให้เข้ารับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2562 ให้กับนายเชาวลิต ทวีไทย รองประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการประกาศเกียรติคุณรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” พุทธศักราช 2562 สาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
            ประวัติการทำงานและกิจกรรม นายเชาวลิต ทวีไทย รองประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณารางวัลนักบริหารดีเด่นสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม นายเชาวลิต ทวีไทย สมรสกับนางกุลวลี ทวีไทย มีบุตร 1 คน นางสาวสุธาสินี ทวีไทย จบการศึกษาปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังคณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาบริหารธุรกิจการเกษตร จบการศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสาขาบริหารธุรกิจ
             ปัจจุบันประกอบอาชีพ ธุรกิจประกันภัย-ประกันชีวิตบริษัท AIA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ถึงปัจจุบัน สถานที่ทำงาน สำนักงานตัวเทนประกันชีวิตเอ.ไอ.เอ.สุพรรณบุรี ภาคธุรกิจและสังคม รองประธานหอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2548 ถึงปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุพรรณบุรีปี 2559-2562 ประธานคณะกรรมการสมามตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2548-2554 ประธานผู้ปกครองเครือข่ายและคณะกรรมการการศึกบาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี พ.ศ. 2548-2553 คณะกรรมการประเมินกลุ่มวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี รองนายกสมาคมศิษย์กาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กรรมการสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ปี 2554-2557 นายกสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ ภาค 3330 ปี บริหาร 2558-2559

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!