สุพรรณบุรี-จัดโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

สุพรรณบุรี-จัดโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี –วรเทพ บุญประเสริฐ 

 กอ.รมน.จัดโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ที่อำเภอดอนเจดีย์

       ที่ศาลาการเปรียญวัดนเรศ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี พันเอก เสน่ห์ บำรุงกิจ รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ปลัดอำเภอ ตำรวจ ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอนเจดีย์ เข้าร่วมโครงการ

        พันตรี กวี ท้าวลา หัวหน้าฝ่ายข่าว กอ.รมน.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้กล่าวรายงานว่า จากสถานการณ์และความหลากหลายของปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น ในปัจจุบันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณาหาทางป้องกันและแก้ไข โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆ ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต รวมทั้งสร้างสภาวะแวดล้อมที่สงบ สันติ ให้กับประชาชนในพื้นที่
          วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้ ก็เพื่อฝึกอบรมประชาชนในหมู่บ้านมีความปรองดองสมานฉันท์ ให้มีจิตสำนึกด้านความมั่นคงและให้ความร่วมมือในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง มีความรักถิ่นฐานที่อยู่ ของตนเอง เห็นประโยชน์ชาติและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อผลักดันและจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและป้องกันตนเองในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตามยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดน และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เพื่อจัดตั้งเครือข่ายข่าวภาคประชาชน ในการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน โดยการแจ้งข่าวข้อมูล ภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ เพื่อผนึกกำลังทุกภาคส่วนในการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่หมู่บ้าน อพป. ให้มีความเข้มแข็ง สามารถป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ และเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน อพป. มีความจงรักภักดี เทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสถาบันหลักของชาติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!