สุพรรณบุรี-จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน

สุพรรณบุรี-จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา-วรเทพ บุญประเสริฐ-นพดล แก้วเรือง-โสภณ สว่างศรี-นิกร สิงห์พิมาตร์-ไพรัช ภมรพล-ดนัยภพ สังข์สุวรรณ

 แขวงทางหลวงจัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน

        นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ในโรงเรียน ตามโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อเอาชนะภัยบนท้องถนน ประจำปี 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก

         นายธนัทเดช มูลพันธ์ รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ 1 ได้กล่าวว่าแขวงทางหลวงสุพรรณบุรี ที่ 1 จัดประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงาน ด้านความปลอดภัยทางถนนในโรงเรียน ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในนามตัวแทนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัย ทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จัดทำโครงการหนุนเสริมศักยภาพนักเรียน นักศึกษา เพื่อเอาชนะภัยท้องถนน

        มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ของเด็กนักเรียนมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้ขับขี่ รถจักรยายนต์ด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยรับทุนสนับสนุนเริ่มขับเคลื่อนโครงการจาก มูลนิธิ คนเห็นคน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สข. และได้มีการดำเนินกิจกรรมในโรงเรียนมา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ได้แก่ การประชุมหารือการดำเนินโครงการหนุนเสริมสุขภาพนักเรียนนักศึกษา เพื่อเอาชนะภัยท้องถนน การจัดเวทีพูดคุยขับเคลื่อนโครงการ ฯ ระหว่าง ศปถ.จังหวัด กับโรงเรียน และการจัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ร่วมกับโรงเรียนนำร่อง จำนวน 11 แห่ง ในจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อร่วมกันกำหนดมาตรการแนวทางและกติกา ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในโรงเรียน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ต่อไป

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!