สุพรรณบุรี-จัดงานเกษตรเมล่อน และโคขุน ครั้งที่ 1

สุพรรณบุรี-จัดงานเกษตรเมล่อน และโคขุน ครั้งที่ 1

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธนกฤต แตงโสภา

 จัดงานเกษตรเมล่อน และโคขุน ครั้งที่ 1

          ที่ อำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ได้จัดงาน เกษตร เมล่อน และโคขุน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ นายธีรชัย ทศรฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน เกษตร เมล่อน และโคขุน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอหนองหญ้าไซ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี นางดวงใจ กาญธีรานนนท์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี นางดวงใจ คุ้มสอาด รอง ผอ.ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ผอ.ททท.สุพรรณบุรี หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

         จังหวัดสุพรรณบุรี นั้นเป็นเมืองเกษตรกรรม เป็นอู่ข้าว อู่น้ำ ของภาคกลาง โดยเฉพาะอำเภอหนองหญ้าไซ นั้นเป็นแหล่งผลิตเมล่อนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นตัวหลักของรายได้ที่กระจายลงไปสู่ท้องถิ่นต่างๆ อำเภอหนองหญ้าไซ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน ชุมชน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ควบคู่ไปกับรักษาแหล่งท่องเที่ยวเดิม

         โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างที่ยั่งยืน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ แต่ละตำบล นำเอาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม และสินค้า ผลิตภัณฑ์ จากภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่นในเขตอำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก
         ดังนั้นอำเภอหนองหญ้าไซ จึงได้จัดงานภายใต้ชื่อ เกษตร เมล่อน และโคขุน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1  เพื่อเป็นแสดงและเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชุมชนท้องถิ่น โดยงานเริ่มตั้งแต่วันที่15- 24 ก.พ.2562 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ผลิตผล ทางการเกษตรต่างๆในพื้นที่ ที่สำคัญได้แก่เมล่อน ที่ขึ้นชื่อของอำเภอหนองหญ้าไซ รวมทั้งพืชผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์ ปลอดสารพิษ แหล่งเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสินค้าโอทอป ของกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของจังหวัด
           อำเภอหนองหญ้าไซ มีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอ ได้แก่โบราณคดีหนองราชวัตร แล้วยังมีศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ เพื่อสร้างความรักสามัคคีของพี่น้องชาวอำเภอหนองหญ้าไซ โดยยึดมั่นและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นศูนย์รวม และยึดเหนี่ยวจิตใจ

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!