สุพรรณบุรี-กกต.สุพรรณจับมือกศน.รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

สุพรรณบุรี-กกต.สุพรรณจับมือกศน.รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

ภาพ/ข่าว:มงคล สว่างศรี-ภัทรพล พรมพัก-ธีรพร ชูก้าน-ธนกฤต แตงโสภา

 กกต.สุพรรณบุรีจับมือกศน.รณรงค์เชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

        ที่ จ.สุพรรณบุรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานการศึกษานอกระบบตามอัธยาศัย (กศน.)กิจกรรมการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นที่ โรงเรียนสุพรรณภูมิ อ.เมืองสุพรรณบุรี มีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศล ปลัดจังวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิด โดยมี พ.ต.ท.หญิง มาลินี ปัญญาคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (กกต.) นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำนักศึกษา กศน.จาก 10 อำเภอ

         มาร่วมเดินรณรงค์เพื่อส่งเสริมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งโดยขบวนรณรงค์ ได้เดินออกจากโรงเรียนสุพรรณภูมิไปตามถนนหมื่นหาญ เข้าถนนประชาธิปไตยผ่านตลาดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ซึ่งการรณรงค์ครั้งนี้คณะครู นักศึกษา ได้ถือป้ายเดินตามถนนมีข้อความเชิญชวน ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยเลือกคนดีเข้าสภา มาบริหารประเทศ พร้อมกับเดินแจกแผ่นพับให้กับประชาชนที่อยู่ตามบ้านเรือนให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากๆ

          ทางด้าน พ.ต.ท.หญิง มาลินี ปัญญาคำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุพรรณบุรี (กกต.) กล่าวว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวดที่ 4 มาตราที่ 50 ข้อที่ 1 ได้กล่าวถึง หน้าที่ของพลเมืองดีของสังคมตามรัฐธรรมนูญของชนชาวไทยตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และข้อที่ 7 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ

           ซึ่งเป็นหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายสูงสุดของประเทศ ทุกคนจะต้องรักษาและปฏิบัติตามจะหลีกเลี่ยงมิได้ การเลือกตั้งถือเป็นหนึ่งในหน้าที่พลเมืองที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ การไปใช้สิทธิเลือกตั้งของบุคคล มีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ระบอบประชาธิปไตย คือ ระบอบการปกครองของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน ที่ถือเสียงข้างมากเป็นสำคัญ

          ในระบอบประชาธิปไตยจึงมีการเลือกตั้งผู้แทนไปปฏิบัติหน้าที่แทนประชาชน การได้มีโอกาสใช้สิทธิในการเลือกตั้งจึงเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนที่อยู่ ในประเทศประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชนที่สำคัญคือการเลือกตั้ง ดังนั้นประชาชนควรภาคภูมิใจที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเสรี ดังนั้นการเลือกตั้งจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญของคนไทย บุคคลใดที่ไม่ไปเลือกตั้งโดยไม่แจ้งเหตุอันสมควรที่ทำให้ไม่อาจไปเลือกตั้ง ได้ย่อมเสียสิทธิตามกฎหมาย
          ขณะที่ นายธิติพนธ์ ระลอกแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมอีกด้วยว่าทาง กศน.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้มีการจัดนักศึกษาที่อยู่ในสังกัด กศน.ทั้ง 10 อำเภอ มาร่วมเดินรณรงค์ในโครงการนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร ให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เลือกคนดีเข้ามารับใช้เพื่อพัฒนาให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!