สิงห์บุรี-เปิด คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

สิงห์บุรี-เปิด คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

วันที่ (11 ก.พ.62) เวลา 10.00 น. นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เป็นประธานเปิด “คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี” โดยมีแพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล สิงห์ุบรี และ นายแพทย์วิวัฒ คำเพ็ง นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมพิธีเปิด ณ อาคารปฐมภูมิ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำหรับการเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สืบเนื่องจากการที่กระทรวงสาธารณสุข เห็นสมควรให้มีการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความแออัด ในการรับบริการโดยเฉพาะแพทย์เฉพาะทางหรือทันตแพทย์ ในเวลาราชการ เพื่อเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทาง การแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป้นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด โรงพยาบาลสิงห์บุรีเห็นชอบกับนโยบายดังกล่าว จึงได้มีการจัดเตรียม พื้นที่เพื่อรองรับการเปิดให้บริการที่เป็นสัดส่วน พร้อมสิ่งอำนวย ความสะดวกแะลมีการจัดทำประชาพิจารณ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์และ รับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และประชาชน เมื่อวันที่ 30-31 มกราคม 2562 พบว่า เจ้าหน้าที่และประชาชน เห็นด้วยกับการเปิด บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ร้อยละ 95.1 และ 99.1 ตามลำดับ โดยการเปิดให้บริการจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก เปิดให้บริการ 3 คลินิก ได้แก่ คลินิกจิตเวช คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ และคลินิกโรคผิวหนังและ ความงาม ระยะที่ 2 เปิดเพิ่ม 2 คลินิก ได้แก่ คลนิกทันตกรรม และคลินิกศัลยกรรมทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี 0-3652-2507-11 ตลอด 24 ชั่วโมง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!