สิงห์บุรี-จัดโครงการทำประชาพิจารณ์

สิงห์บุรี-จัดโครงการทำประชาพิจารณ์

ภาพ/ข่าว จีรแมน ขำฉา

โรงพยาบาลสิงห์บุรี จัดโครงการทำประชาพิจารณ์ การเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

          วันที่ 30-31 มกราคม 2562 แพทย์หญิง วนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีโครงการทำประชาพิจารณ์ การเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการและบรรยายนโยบายการจัดบริการคลิกนิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โดยนายแพทย์นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบาย ให้มีการจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ของโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อลดความแออัดในการรับบริการโดยแพทย์เฉพาะทางหรือทันตแพทย์ในเวลาราชการ ในโรงพยาบาลที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ ซึ่งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสิงห์บุรีก็เห็นชอบกับนโยบายดังกล่าว โดยจะให้มีการเปิดบริการคลิกนิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการขึ้น จึงจัดทำโครงการฯประชาสัมพันธ์การจัดบริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ และรับฟังความคิดเห็นและทำความใจบุคลากรภายในโรงพยาบาลและประชาชน 2 กลุ่ม คือ บุคลากรโรงพยาบาลสิงห์บุรีจำนวน 150 คน และประชาชนทั่วไป จำนวน 150 คน เป็นโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรทุกด้าน ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมสูงสุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!