สิงห์บุรี-จัดพิธีมอบใบอนุญาตขับรถแก่นักเรียน

สิงห์บุรี-จัดพิธีมอบใบอนุญาตขับรถแก่นักเรียน

ภาพ/ข่าว:จีรแมน ขำฉา

ขนส่งสิงห์บุรี จัดพิธีมอบใบอนุญาตขับรถแก่นักเรียน และเปิดจุดบริการชำระภาษีรถผ่านช่องทางด่วนโดยไม่ต้องลงจากรถ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru for Tax)

            วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นาย ศิริชัย ศรีเหนี่ยง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบใบอนุญาตขับรถแก่นักเรียน และเปิดจุดบริการชำระภาษีรถผ่านช่องทางด่วนโดยไม่ต้องลงจากรถ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และคณะนักเรียนจากโรงเรียนสิงห์บุรี


             นางประภาพรรณ พิพัฒนสมพร ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ได้เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการตามโครงการ “นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่” เพื่อสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยทางถนน สร้างความตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และพัฒนาศักยภาพในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ และระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุ ครบ ๑๕ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย นอกจากจะนำไปสู่การป้องกันลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง โดยจะมีการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร กฎหมายว่าด้วยการจราจร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัย วิธีป้องกันอุบัติเหตุ มารยาทในการขับรถ ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้น เสริมสร้างให้ผู้ขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถที่กรมการขนส่งกำหนด พร้อมสาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติ แนะแนวเทคนิคการขับขี่ปลอดภัยและแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ก่อนเข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และจะมีการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของนักเรียน นักศึกษาในระยะ ๓ เดือนหลังได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ โดยต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนควบคู่กับการประชาสัมพันธ์รณรงค์ “ขับขี่มอเตอร์ไซค์ เปิดไฟหน้า สวมหมวกกันน๊อค” อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นคุณลักษณะนิสัยที่ดีในการขับขี่
ในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว แก่นักเรียน นักศึกษาในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ 50 คน ดังนี้
1. รุ่นที่ 1 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนบางระจันวิทยา อำเภอบางระจัน
2. รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี
3. รุ่นที่ 3 วันที่ 14 ธันวาคม 2561 โรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์ อำเภอเมือง
4. รุ่นที่ 4 วันที่ 25 มกราคม 2562 โรงเรียนสิงห์บุรี อำเภอเมือง

               จึงจัดพิธีมอบใบอนุญาตขับรถให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสิงห์บุรี ที่ทดสอบผ่านเกณฑ์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องอบรมใบอนุญาตขับรถ ชั้น ๓ สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวต่อไปอีกว่า ในวันเดียวกันนี้ หลังจากเสร็จพิธีมอบใบอนุญาตขับรถแก่นักเรียนแล้ว ในเวลาต่อมาได้มีการเปิดจุดบริการชำระภาษีรถผ่านช่องทางด่วนโดยไม่ต้องลงจากรถ “เลื่อนล้อ ต่อภาษี” (Drive Thru for Tax) ณ บริเวณพื้นที่ด้านหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการขยายช่องทางการรับชำระภาษีรถเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!