สำนักพุทธฯ พาสื่อสัญจรสำนักปฏิบัติธรรม

สำนักพุทธฯ พาสื่อสัญจรสำนักปฏิบัติธรรม

ภาพ/ข่าว:บรรณาธิการ​ภูมิภาค​

สำนักพุทธฯ พาสื่อเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติธรรม ภายใต้กิจกรรมสื่อสัญจร  “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล”

         เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดกิจกรรมสื่อสัญจร “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล” พาสื่อเยี่ยมชมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเผยแพร่งานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ และเสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน ในยุคของสังคมดิจิทัล โดยมี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม  ณ วัดคลองตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  มีพระภาวนาพัฒนานุสิฐ เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง ให้การต้อนรับและนำคณะสื่อมวลชนสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม และฟังการบรรยายธรรม
          พระภาวนาพัฒนานุสิฐ กล่าวในการบรรยายธรรมว่า ปัจจุบันมีผู้มาเข้าปฏิบัติธรรมเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษาจะมีผู้เข้ามาปฏิบัติธรรมกันมาก สวดมนต์วันละหลายๆ ชั่วโมง โดยยึดหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาเป็นแนวทางการปฏิบัติ ตนเคยได้เห็นผลงานวิจัยออกมาชาวพุทธไทยยังแผ่เมตตาไม่เป็นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจ หากชาวพุทธเรารู้จักเรียนรู้การแผ่เมตตาด้วยการสวดมนต์ภาวนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโชคดี โดยการสวดมนต์ในสถานปฏิบัติธรรมแห่งนี้ จะเริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำทุกวัน การสวดมนต์แผ่เมตตามีคุณมาก มีอานิสงส์มาก ผู้สวดมนต์จะมีใบหน้าผิวพรรณผ่องใส พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้กว่า 2 พันปี เป็นความจริงมาก แต่เรายังขาดการปฏิบัติ ขาดการทำจริง หากใครได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนไว้ 11 ประการแล้วทำจริง จะเป็นบุคคลที่เลิศ เป็นคนที่ประเสริฐ เป็นข้าราชการที่ประเสริฐที่สุด เป็นพ่อแม่ที่ประเสริฐที่สุด หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์ เป็นคนที่เพื่อนร่วมงานรัก สามีรัก ภรรยารัก มีเทวดารักษา ไฟ ศาสตรา ยาพิษทำลายเราไม่ได้

           นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กล่าวว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์และรัฐบาล ในการทำนุ บำรุง ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนา และเป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง ยั่งยืน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดี ระหว่างภาครัฐกับคณะสงฆ์และภาคประชาชน เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ จะต้องได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนง เพื่อให้การดำเนินภารกิจตามนโยบายเป็นไปด้วยความราบรื่น โดยต้องอาศัยสื่อมวลชนดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดโครงการศึกษาดูงานสื่อมวลชนสัญจร “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล” ขึ้น เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับสื่อมวลชนให้มีความใกล้ชิดและเชื่อมั่นในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยความเต็มใจ
            สุดท้ายนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า ให้คณะสงฆ์ได้พัฒนาและปฏิรูป ในการทำงานทั้งในด้านการปกครอง ในด้านการศึกษา ในด้านการเผยแผ่ สำนักพุทธได้ขับเคลื่อน ในเรื่องราวเหล่านี้เพื่อพยายามที่จะทำให้พระพุทธศาสนา ปฏิรูปและเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ในทุกๆด้านที่คณะสงฆ์รับผิดชอบ ซึ่งมันมี 6 ด้าน สิ่งที่เราทำแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดก็คือด้านการปกครอง และในด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นหัวใจหลัก ถ้าผู้นำทางศาสนาก็คือคณะสงฆ์ ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจ ในเรื่องของการเผยแผ่ ยังไม่เข้าใจในทิศทางที่จะเดินไป ร่วมกันกับการทำงานโดยมีการสนองงาน จากสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บางครั้ง การ ปฏิบัติ ทางพระพุทธศาสนา อาจเกิดการเข้าใจผิด และผิดทิศทาง พระพุทธศาสนาในประเทศไทยอาจจะไม่ได้ เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้ ซึ่งในเรื่องตรงนี้เราไม่ได้มองถึงความร้ายแรงที่จะทำให้ ศาสนาของเรา ต้อง มัวหมองหรือเสื่อมลงไปหรือหมดไปจากประเทศไทย  เพียงแต่ว่าอันไหนไม่ดีไม่ถูกต้อง สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติเองในยุคนี้ต้องเข้าไปช่วยคณะสงฆ์ ในการที่จะทำให้ ท่านได้ปฏิบัติงาน ได้สะดวก เผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้อง ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณค่า และรัฐบาลเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่
          ทั้งนี้ กิจกรรมสื่อสัญจร “สำนักปฏิบัติธรรมกับการขัดเกลาสังคมไทยในยุคดิจิทัล” จัดขึ้นในระยะเวลา 2 วัน 1 คืน โดยกิจกรรมหลักคือพาสื่อมวลชนเยี่ยมชม วัดคลองตาลอง ซึ่งเป็นวัดที่ได้รับยกย่องให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่นประจำจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2552 และยังเป็นวัดที่มีการอนุรักษ์และรักษาป่าไม้ ในโครงการพัฒนาป่าไม้ โดยร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ในการรณรงค์รักษาป่าไม้อีกด้วย (มีคลิปสัมภาษณ์)

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!