สกลนคร-เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

สกลนคร-เปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เป็นองค์ประธานเปิดป้าย “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” โดยเป็นอาคารเรียน แบบ 324 ล/55– ก ที่ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นเงินจำนวน 24,100,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เป็นอาคารสูง 4 ชั้น ใต้ถุนสูง ใช้เป็นอาคารเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วยห้องเรียน จำนวน 24 ห้อง ห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ และห้องดนตรีไทย ขณะนี้การดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้รับพระราชทานนามอาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ประดับที่ป้ายอาคารดังกล่าว โอกาสนี้ ได้พระราชทานเข็มที่ระลึกให้กับผู้ทำคุณประโยชน์แก่โรงเรียน จำนวน 20 ราย และผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จำวน 100 ราย พร้อมทั้งทรงปลูกต้นไม้อินทนิล จำนวน 1 ต้น และทอดพระเนตรนิทรรศการวิชาการและผลงานนักเรียน

โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ประจำอำเภอวานรนิวาส สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2509 ปัจจุบันเปิดสอนแบบสหศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน รวมจำนวน 2,685 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 181 คน มีว่าที่ร้อยตรี ชัยเดช บุญรักษา เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และพระเทพญาณวิศิษฏ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนาราม กรุงเทพมหานครเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมวานรนิวาส ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมหลักสูตร และพัฒนาการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จนทำให้โรงเรียนประสบความสำเร็จในการบริหารและดำเนินการจัดการเรียนการสอน ส่งผลให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศ ได้รับรางวัลโล่และเกียรติบัตรที่สำคัญๆ เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามให้แก่นักเรียนในพื้นที่อำเภอวานรนิวาสและพื้นที่ใกล้เคียง อีกด้วย

cr.สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

CATEGORIES
Share This
error: Content is protected !!