ศรีสะเกษ-เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 19/256

ศรีสะเกษ-เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 19/256

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) ร่วมกับชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษได้จัดเสวนาเหลียวหลังแลหน้าพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ทั้งนี้เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก้ไขปัญหา ร.ร.ขนาดเล็ก จ.ศรีสะเกษ โดยมีแกนนำครูศรีสะเกษชื่อดังประกอบด้วย นายทิวา รุ้งแก้ว นายสนอง ทาหอม นายวิทยา พันธุ์เพ็ง นายวิวัฒน์ รุ้งแก้ว และนายอุดม โพธิ์ชัย ประธานชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร ร.ร.ขนาดเล็กใน จ.ศรีสะเกษ มาเข้าร่วมเสวนา เป็นจำนวนมาก
          นายวิสัย เขตสกุล เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ให้สพฐ.พิจารณาควบรวม ร.ร.ขนาดเล็กระยะทางไม่เกิน 6 กิโลเมตร ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่มีระยะทางห่างจาก ร.ร.ในสังกัด สพฐ.ในตำบลเดียวกันให้บังเกิดผลอย่างเป็นธรรม เพื่อลดค่าใช้จ่ายงบประมาณด้านบุคลากรและการบริหารจัดการลง และหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 02137/14756 ลงวันที่ 29 ส.ค. 2562 ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการ จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก มีสาระสำคัญ คือ รมว.ศึกษาธิการ มอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการ โดยให้ ผวจ.เป็นประธาน ผอ.สพป.เป็นกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ให้ใช้คำว่า ควบรวม ร.ร. ไม่ให้ใช้คำว่า ยุบ ร.ร. ให้ควบรวม ร.ร.ขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียง รวมแล้วให้มีนักเรียนมากกว่า 120 คน ให้สร้างหลักเกณฑ์การควบรวมโดยพิจารณาจากระยะทางความลำบากในการเดินทางความปลอดภัย
          นายวิสัย เขตสกุล กล่าว่าต่อไปว่า เลขาธิการสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย (ส.ค.ท.) และชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จึงขอเรียกร้องและมีความต้องการดังนี้ คือให้ยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เม.ย. 2560 และยกเลิกคำสั่ง คสช.ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกฉบับและคืนสิทธิ์ให้ผู้ได้รับผลกระทบและบริสุทธิ์ ให้ ครม.มีการทบทวนมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เกี่ยวกับการควบรวม ร.ร.ขนาดเล็กและขอให้ยุติการยุบหรือควบรวม ร.ร.ทุกขนาด ให้รัฐบาลเป็นผู้จัดการศึกษา โดยส่งเสริมพัฒนา ร.ร.ขนาดเล็ก ทั้งอัตรากำลังครู บุคลากร งบประมาณและอื่น ๆให้มีศักยภาพเข้มแข็ง เป็นธรรม สร้างพัฒนาสถานการศึกษาทุกแห่งเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอยู่คู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งด้วยระบบ ไอ ซี ที ซึ่งการจัดการศึกษาต้องเป็นรัฐสวัสดิการ ไม่คิดกำไรขาดทุน เป็นการผลิตทรัพยากรทางปัญญา ผลิตกำลังคนเพื่อชาติ กระทรวงศึกษาต้องกระจายอำนาจให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน โดย ร.ร.เล็กหรือใหญ่ ต้องสามารถบริหารจัดการตนเองได้ในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการต้องเป็นต้นแบบประชาธิปไตย มีองค์คณะบุคคลที่มีผู้แทนครูมีส่วนร่วมทุกระดับดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

สามารถติดตามข่าวสารอื่นๆได้ก่อนใครที่ https://www.siameagle.com
หรือ https://www.facebook.com/siameaglenews/

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!