ร้อยเอ็ด-มจร. จัดกิจกรรมครบรอบ 20ปี วิทยาลัยสงฆ์

ร้อยเอ็ด-มจร. จัดกิจกรรมครบรอบ 20ปี วิทยาลัยสงฆ์

ภาพ/ข่าว: คมกฤช พวงศรีเคน 

มจร.ร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมครบรอบ 20ปี วิทยาลัยสงฆ์ ร้อยเอ็ด พร้อมจัดประชุมทางวิชาการประจำปี 2562 พร้อมนำมหาวิทยาสงฆ์ร้อยเอ็ดสู่นานาชาติ

          เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะภาค 2 เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมครบรอบ 20ปี วิทยาลัยสงฆ์ ร้อยเอ็ด พร้อมจัดประชุมทางวิชาการประจำปี 2562 เพื่อขยายโอกาสการนำผลงานทางวิชาการของนักศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด และนักการศึกษา จากสถาบันการศึกษาอื่นๆ โดยมี นายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ นักบริหารการศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมถวายสักการะ            พระครูวาปีจันทคุณ ดร. กล่าวว่า วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ดำเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ในฐานะขยายห้องเรียนวิทยาเขตขอนแก่น เมื่อปี 2541 โดยอาศัยอาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบูรพาภิราม พระอารามหลวง ในปี 2542 ได้ขยายเป็นห้องเรียนร้อยเอ็ด จนถึงปัจจุบัน รวมอายุ 20 ปี ผลิตบัณฑิต ปริญญาตรี แล้ว 16 รุ่น รวมจำนวน 1350 รูป/คน ในปี 2553 ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่ดินสาธารณประโยชน์ป่าดอนแดง พื้นที่ 30 ไร่ ในพื้นที่ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จนถึงปัจจุบัน และได้มีการพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง ได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด เมื่อปี 2558 และกิจกรรมในครั้งนี้ ได้จัดพิธีเปิดอาคารพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมมจิตโต) อนุสรณ์ 60 ปี วิทยาลัยสงฆ์ ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่การศึกษาของคณะสงฆ์และดำรงพระพุทธศาสนา ต่อไป             การดำเนินงานในครั้งนี้ โดยความร่วมมือของ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!