ร้อยเอ็ด-ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ร้อยเอ็ด-ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน-อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 12 ตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

              เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น ที่ห้องประชุมข้าวหอมมะลิชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 12 และคณะได้เดินทางตรวจราชการติดตามผลการงานตาม โครงการ ต่างๆ ตามนโยบายรัฐบาล ที่ จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หัวหน้าส่วนงาน และนายอำเภอ เข้าประชุม

                 นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่ 12 กล่าวว่า ภารกิจที่เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานในครั้งนี้ ประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่อยู่ภายใต้การดูแลของกองทุนแม่ของแผ่นดิน และโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย(อุทกภั ยวาตภัย และดินโคลนถล่ม) และการบริหารจัดการขยะ ศูนย์ดำรงธรรม โครงการทุนการศึกษา มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ส.) ปี 2562 และการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นต้น

                    ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!